NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Báo cáo kết quả công tác thanh tra; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân quý IV năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020

03/01/2020 18 Lượt xem

http://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/t%C3%A0i_li%E1%BB%87u/2019_-_c%C3%B4ng_khai/gi%E1%BA%A3i_quy%E1%BA%BFt_%C4%91%C6%A1n_th%C6%B0%2C_khi%E1%BA%BFu_n%E1%BA%A1i%2C_t%E1%BB%91_c%C3%A1o/626-BC-UBND_20191211030827914910_signed20191211030924.pdf