NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách cấp huyện

23/12/2019 33 Lượt xem

http://yenkhanh.ninhbinh.gov.vn/uploads/images/t%C3%A0i_li%E1%BB%87u/2019_-_c%C3%B4ng_khai/69-NQ-HDND_20191220081833384380.pdf