Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97427

Online: 3

Hôm nay: 213

LĨNH NỘI VỤ

Thứ tư, 01/01/2020
XII LĨNH NỘI VỤ (16 TTHC)
1 Lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
1.1 Thủ  tục  thông  báo  mở  lớp  bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại  Khoản  2  Điều  41  Luật  tín ngưỡng, tôn giáo Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ x   x   Quyết định số 15/QĐ- UBND ngày 03/1/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.2 Thủ   tục   thông   báo   danh   mục hoạt  động  tôn  giáo  đối  với  tổ chức  có  địa  bàn  hoạt  động  tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ x   x  
1.3 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức  có  địa  bàn  hoạt  động  tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ x   x  
1.4 Thủ  tục  thông  báo  tổ  chức  hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ x   x  
1.5 Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo  trực  thuộc,  tổ  chức  được cấp  chứng  nhận  đăng  ký  hoạt động  tôn  giáo  có  địa  bàn  hoạt
động ở một huyện
25 ngày làm việc   25 x   Quyết định số 15/QĐ- UBND ngày 03/1/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.6 Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài  cơ  sở  tôn  giáo,  địa  điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 25 ngày làm việc   25 x  
1.7 Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện 25 ngày làm việc   25 x  
1.8 Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong  địa  bàn  một  huyện,  quận, thị   xã,   thành   phố   thuộc   tỉnh, thành  phố  thuộc  thành  phố  trực thuộc  trung  ương  của  cơ  sở  tín ngưỡng,   tổ   chức   tôn   giáo,   tổ chức tôn giáo trực thuộc Ngay sau khi nhận được văn bản thông báo hợp lệ x   x  
2 Lĩnh vực thi đua khen thưởng
2.1 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch  UBND  cấp  huyện  về  thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị 15 ngày làm việc   15 x   Quyết định số 15/QĐ- UBND ngày 03/1/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
2.2 Thủ  tục  tặng  danh  hiệu  Tập  thể lao động tiên tiến 15 ngày làm việc   15 x  
2.3 Thủ tục tặng danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa 15 ngày làm việc   15 x  
2.4 Thủ tục tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 15 ngày làm việc   15 x   Quyết định số 15/QĐ- UBND ngày 03/1/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
2.5 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến 15 ngày làm việc   15 x  
2.6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ
tịch  UBND  cấp  huyện  về  thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
15 ngày làm việc   15 x  
2.7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch  UBND  cấp  huyện  về  thành tích đột xuất 15 ngày làm việc   15 x  
2.8 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch  UBND  cấp  huyện  về  khen thưởng đối ngoại 15 ngày làm việc   15 x