Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97427

Online: 2

Hôm nay: 213

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thứ tư, 01/01/2020
IX LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (36 TTHC)
1 Thành  lập    trường  THCS  công
lập   hoặc   cho   phép   thành   lập trường THCS tư thục
25 ngày làm việc   25 x   Quyết định số 702/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
2 Cho   phép   trường   THCS   hoạt
động giáo dục
20 ngày làm việc   20 x  
3 Thủ  tục  cho  phép  trường  THCS hoạt dộng trở lại 20 ngày làm việc   20 x  
4 Thủ   tục   sáp   nhập,   chia   tách
trường Trung học cơ sở
40 ngày làm việc   40 x   Quyết định số 329/QĐ- UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
5 Giải thể trường Trung học cơ sở 20 ngày làm việc   20 x  
6 Thủ  tục  thành  lập  trường  phổ
thông dân tộc bán trú
45 ngày làm việc   45 x  
7 Thủ  tục  cho  phép  trường  phô
thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục
20 ngày làm việc   20 x  
8 Sáp  nhập,  chia,  tách  trường  phổ thông dân tộc bán trú 25 ngày làm việc   25 x   Quyết định số 702/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ninh Bình
9 Chuyển   đổi   trường   phổ   thông dân tộc bán trú Không quy định   Không quy định x   Quyết định số 329/QĐ- UBND ngày 08/6/2018
của Chủ tịch UBND tỉnh
10 Thành  lập  trường  tiểu  học  công lập,  cho  phép  thành  lập  trường
tiểu học tư thục
20 ngày làm việc   20 x   Quyết định số 702/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
11 Cho  phép  trường  tiểu  học  hoạt
động giáo dục
20 ngày làm việc   20 x  
12 Cho  phép  trường  tiểu  học  hoạt
động giáo dục trở lại
20 ngày làm việc   20 x   Quyết định số 329/QĐ- UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
13 Sáp  nhập,  chia  tách  trường  tiểu
học
40 ngày làm việc   40 x  
14 Thủ tục giải thể trường tiểu học 20 ngày làm việc   20 x  
15 Thủ tục thành lập trung tâm học
tập cộng đồng
15 ngày làm việc   15 x   Quyết định số 702/QĐ- UBND ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
16 Cho phép trung tâm học tập cộng
đồng hoạt động trở lại
15 ngày làm việc   15 x  
17 Cho  phép  trường  phổ  thông  dân
tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học cơ sở hoạt động giáo dục
20 ngày làm việc   20 x  
18 Thành  lập  lớp  năng  khiếu  thể dục  thể  thao  thuộc  trường  tiểu học, trường THCS Không quy định   Không quy định x   Quyết định số 329/QĐ- UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
19 Thành   lập   trường   mẫu   giáo, trường  mầm  non,  nhà  trẻ  công lập   hoặc   cho   phép   thành   lập trường  mẫu  giáo,  trường  mầm
non, nhà trẻ dân lập, tư thục
35 ngày làm việc   35 x  
20 Cho   phép   trường   mẫu   giáo,
trường  mầm  non,  nhà  trẻ  hoạt động giáo dục
30 ngày làm việc   30 x  
21 Cho   phép   trường   mẫu   giáo, trường  mầm  non,  nhà  trẻ  hoạt
động giáo dục trở lại
30 ngày làm việc   30 x    
22 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ 20 ngày làm việc   20 x   Quyết định số 702/QĐ- UBND ngày 28/12/2018
của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
23 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm  non,  nhà  trẻ  theo  yêu  cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành 10 ngày làm việc   10 x   Quyết định số 329/QĐ- UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
24 Thủ  tục  cấp  giấy  phép,  gia  hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở 15 ngày làm việc   15 x  
25 Thủ tục công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Không quy định     x  
26 Thủ  tục  quy  trình  đánh  giá  xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 15 ngày làm việc   15 x  
27 Công  nhận  trường  tiểu  học  đạt mức chất lượng tối thiểu 40 ngày làm việc   40 x  
28 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non  bán  công  sang  cơ  sở  giáo dục mầm non công lập 30 ngày làm việc   30 x  
29 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non  bán  công  sang  cơ  sở  giáo dục  mầm non bán công sang cơ sở Giáo dục mầm non dân lập 30 ngày làm việc   30 x  
30 Chuyển  trường  đối với học  sinh trung học cơ sở Không quy định     x  
31 Tiếp  nhận  đối  tượng  học  bổ  túc
trung học cơ sở
Không quy định     x   Quyết định số 329/QĐ- UBND ngày 08/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
32 Thuyên chuyển đối tượng bổ túc trung học cơ sở Không quy định     x  
33 Chuyển  trường  đối với học  sinh tiểu học 5 ngày làm việc   5 x  
34 Thủ tục xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biết khó khăn 23 ngày làm việc   23 x  
35 Thủ tục xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biết khó khăn Công lập 10; ngoài Công lập 40 ngày làm việc   10 - 40 x  
36 Thủ  tục  hỗ  trợ  ăn  trưa  cho  trẻ mẫu giáo 65 ngày làm việc   65 x