Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97423

Online: 3

Hôm nay: 209

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG  BINH VÀ XÃ HỘI (28 TTHC)

Thứ tư, 01/01/2020
XIII LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG  BINH VÀ XÃ HỘI (28 TTHC)
1 Lĩnh vực Người có công
1.1 Cấp   giấy   giới   thiệu   đi   thăm viếng  mộ  liệt  sĩ  và  hỗ  trợ  thăm viếng mộ liệt sĩ 4 ngày làm việc   4 x   Quyết định số 458/QĐ- UBND ngày 24/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.2 Hỗ  trợ  người  có  công  đi  làm phương  tiện,  dụng  cụ  trợ  giúp chỉnh  hình;  đi  điều  trị  phục  hồi chức năng Không quy định     x  
2 Lĩnh vực An toàn lao động
2.1 Hỗ  trợ  chi  phí  huấn  luyện  trực tiếp  cho  người  lao  động   ở  khu vực không có hợp đồng lao động 14 ngày làm việc   14 x   Quyết định số 300/QĐ- UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh
3 Lĩnh vực Lao động, Tiền lương, quan hệ lao động
3.1 Giải  quyết  tranh  chấp  lao  động tập thể về quyền. 5 ngày làm việc   5 x   Quyết định số 458/QĐ- UBND ngày 24/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
4 Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
4.1 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng  bảo  trợ  xã  hội  (được  trợ giúp  xã  hội  thường  xuyên  tại cộng đồng): 5 ngày làm việc   5   x Quyết định số 300/QĐ- UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
4.2 Hỗ trợ khẩn cấp trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa  hoạn  hoặc  lý  do  bất  khả kháng khác mà không còn người thân thích chăm sóc: Không quy định       x
4.3 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư  trú  mà  không  có  người  thân thích chăm sóc 2 ngày làm việc   2 x  
4.4 Hỗ   trợ   kinh   phí   nhận   nuôi dưỡng,  chăm sóc  đối tượng  cần bảo vệ khẩn cấp Không quy định       x
4.5 Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận  đăng  ký  thành  lập  cơ  sở trợ  giúp  xã  hội  ngoài  công  lập thuộc   thẩm   quyền   của   Phòng
Lao động – Thương binh và Xã hội .
5 ngày làm việc   5 x  
4.6 Giải  thể  cơ  sở  trợ  giúp  xã  hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 15 ngày làm việc   15 x   Quyết định số 300/QĐ- UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
4.7 Cấp  lại,  điều  chỉnh  giấy  phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Phòng  Lao  động  -  Thương  binh và Xã hội cấp. 15 ngày làm việc   15 x  
4.8 Tiếp  nhận  đối  tượng  bảo  trợ  xã hội  có  hoàn  cảnh  đặc  biệt  khó khăn  vào  cơ  sở  trợ  giúp  xã  hội
cấp huyện.
32 ngày làm việc   32   x
4.9 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn  cấp  vào  cơ  sở  trợ  giúp  xã hội cấp huyện. tiếp nhận ngay x     x
4.10 Tiếp  nhận  đối  tượng  tự  nguyện
vào  cơ  sở  trợ  giúp  xã  hội  cấp huyện.
theo thỏa thuận     x  
4.11 Dừng  trợ  giúp  xã  hội  tại  cơ  sở trợ giúp xã hội cấp huyện. 7 ngày làm việc   7   x
4.12 Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền  của  Phòng  Lao  động  – Thương binh và Xã hội. 15 ngày làm việc   15 x   Quyết định số 169/QĐ- UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
4.13 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng  tháng  khi  đối  tượng  thay đổi  nơi  cư  trú  giữa  các  quận, huyện,  thị  xã,  thành  phố  thuộc
tỉnh
8 ngày làm việc   8   x
4.14 Thủ  tục  chi  trả  trợ  cấp  xã  hội hàng  tháng  khi  đối  tượng  thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận,  huyện,  thị  xã,  thành  phố thuộc tỉnh 6 ngày làm việc   6   x Quyết định số 169/QĐ- UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
4.15 Thủ  tục  thực  hiện,  điều  chỉnh, thôi  hưởng  trợ  cấp  xã  hội  hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28 ngày làm việc   28   x
5 Lĩnh vực Trẻ em
5.1 Thủ  tục  áp  dụng  các  biện  pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách  ly  trẻ  em  khỏi  môi  trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em 1.5 ngày làm việc   1,5 x   QĐ 185/QĐ-UBND ngày
26/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
5.2 Thủ tục chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em 5 ngày làm việc   5 x  
6 Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội
6.1 Hỗ  trợ  học  văn  hóa,  học  nghề, trợ  cấp  khó  khăn  ban  đầu  cho
nạn nhân
11 ngày làm việc   11   x Quyết định số 458/QĐ- UBND ngày 24/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
6.2 Hoãn  chấp  hành  quyết  định  áp dụng  biện  pháp  quản  lý  sau  cai tại  trung  tâm  quản  lý  sau  cai
nghiện
7 ngày làm việc   7   x
6.3 Miễn  chấp  hành  quyết  định  áp dụng  biện  pháp  quản  lý  sau  cai nghiện tại trung tâm quản lý sau
cai nghiện
7 ngày làm việc   7   x
7 Lĩnh vực Giao dục nghề nghiệp            
7.1 Cấp  chính  sách  nội  trú  cho  học sinh, sinh viên tham gia chương trình  đào  tạo  trình  độ  cao  đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề  nghiệp  tư  thục  hoặc  cơ  sở giáo  dục  có  vốn  đầu  tư  nước
ngoài
3 ngày làm việc 3 x