Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97430

Online: 5

Hôm nay: 216

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

Thứ tư, 01/01/2020
VI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH (18TTHC)
1 Lĩnh vực quản lý công sản
1.1 Quyết định mua sắm tài sản công phục  vụ  hoạt  động  của  cơ  quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư 30 ngày làm việc   30 x   Quyết định số 595/QĐ- UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.2 Quyết  định  thuê  tài  sản  phục  vụ hoạt  động  của  cơ  quan,  tổ  chức, đơn vị 30 ngày làm việc   30 x  
1.3 Quyết  định  chuyển  đổi  công  năng sử dụng  tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công 30 ngày làm vệc   30 x  
1.4 Quyết  định  thu  hồi  tài  sản  công trong  trường  hợp  cơ  quan  nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài  sản  công  tự  nguyện  trả  lại  tài sản cho Nhà nước 30 ngày làm việc   30 x  
1.5 Quyết  định  thu  hồi  tài  sản  công trong  trường  hợp  thu  hồi  tài  sản công  theo  quy  định  tại  các  điểm a,b,c,d,đ  và  e  khoản  1  Điều  41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 60 ngày làm việc   60 x   Quyết định số 595/QĐ- UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.6 Quyết  định  điều  chuyển  tài  sản công 30 ngày làm việc   30 x  
1.7 Quyết định bán tài sản công 30 ngày làm việc   30 x  
1.8 Quyết  định  bán  tài  sản  công  cho người duy nhất theo quy định tại khoản  2  Điều  25  Nghị  định  số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 07 ngày làm việc   07 x  
1.9 Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công 07 ngày làm việc   07 x  
1.10 Quyết định thanh lý tài sản công 30 ngày làm việc   30 x  
1.11 Quyết định tiêu hủy tài sản công 30 ngày làm việc   30 x  
1.12 Quyết  định  xử  lý  tài  sản  công trong  trường  hợp  bị  mất,  bị  hủy
hoại
30 ngày làm việc   30 x  
1.13 Thanh  toán  chi  phí  có  liên  quan đến việc xử lý tài sản công 30 ngày làm việc   30 x  
1.14 Mua quyền hóa đơn 05 ngày làm việc   05 x  
1.15 Mua hóa đơn lẻ 05 ngày làm việc   05 x  
1.16 Thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho nhà nước 14 ngày     14 x        
1.17 Thủ tục chi thưởng đối với tổ chức, cá nhân phát hiện tài sản chôn, giấu, vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên 30-90     30-90 x        
1.18 Thủ tục thanh toán phần giá trị của tài sản cho tổ chức, cá nhân ngẫu nhiên tìm thấy tài sản chôn, giấu, vùi lấp, chìm đắm, tài sản bị đánh rơi, bỏ quên nhưng không tìm được chủ sở hữu 30-90     30-90 x        
1.16 Thủ tuc̣  giao tài sản nhà nước cho đơn vi ̣sự nghiêp̣   công lâp̣   tự chủ tài  chính  thuôc̣   thẩm  quyền  của UBND cấp huyện 15 ngày làm việc   15 x   Hủy bỏ theo QĐ số 387 ngày 1/8/2019 của CT UBND tỉnh Ninh Bình
VIII LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ (21 TTHC)
1 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh
1.1 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh   03 x   Quyết định số 317/QĐ- UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.2 Đăng ký thay đổi nội dung đăng
ký hộ kinh doanh
  03 x  
1.3 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh
doanh
  03 x  
1.4 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh     x   Quyết định số 317/QĐ-
UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
1.5 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
hộ kinh doanh
  03 x  
2 Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã
2.1 Đăng ký thành lập hợp tác xã   03 x   Quyết định số 317/QĐ- UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
2.2 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng   đại   diện,   địa   điểm   kinh doanh của hợp tác xã   03 x  
2.3 Đăng  ký  thay  đổi  nội  dung  đăng ký hợp tác xã   03 x  
2.4 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã   03 x  
2.5 Đăng ký khi hợp tác xã chia   03 x  
2.6 Đăng ký khi hợp tác xã tách   03 x  
2.7 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất   03 x  
2.8 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập   03 x  
2.9 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa  điểm  kinh  doanh  của  hợp  tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)   03 x  
2.10 Giải thể tự nguyện hợp tác xã   03 x  
2.11 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã   03 x  
2.12 Thông  báo  về  việc  góp  vốn,  mua cổ  phần,  thành  lập  doanh  nghiệp của hợp tác xã   03 x  
2.13 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã   03 x   Quyết định số 317/QĐ- UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
2.14 Chấm   dứt   hoạt   động   của   chi nhánh,  văn  phòng  đại  diện,  địa điểm kinh doanh của hợp tác xã   03 x  
2.15 Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã   03 x  
2.16 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã   03 x