Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97412

Online: 5

Hôm nay: 198

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Thứ tư, 01/01/2020
XIV LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (14 TTHC) Quyết định số 56/QĐ- UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Thay thế QĐ 526/QĐ-UBND ngày 20/10/2016; QĐ 570/QĐ-UBND ngày 20/11/2017; QĐ 636/QĐ-UBND ngày 19/12/2018; QĐ 277/QĐ-UBND ngày 13/5/2019; QĐ số 502/QĐ-UBND ngày 14/11/2019
1 Lĩnh vực đất đai
1.1 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai  thuộc  thẩm  quyền  của  Chủ tịch UBND cấp huyện 45 ngày làm việc   45 x   Quyết định số 56/QĐ- UBND ngày 10/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện  kinh  tế  -  xã  hội  khó  khăn, vùng  có  điều  kiện  kinh  tế  -  xã
hội đặc biệt khó khăn: 55   ngày làm việc
  55
1.2 Thủ  tục  thẩm  định  nhu  cầu  sử dụng  đất  để  xem  xét  giao  đất, cho  thuê  đất  không  thông  qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư 30 ngày làm việc, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất   30 x  
1.3 Thủ  tục  giao  đất,  cho  thuê  đất cho  hộ  gia  đình,  cá  nhân;  giao đất  cho  cộng  đồng  dân  cư  đối với   trường   hợp   giao   đất,   cho thuê  đất  không  thông  qua  hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 20 ngày làm việc, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của của người sử dụng đất   20 x  
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện  kinh  tế  -  xã  hội  khó  khăn, vùng  có  điều  kiện  kinh  tế  -  xã
hội  đặc  biệt  khó  khăn:  30  ngày làm việc
  30
1.4 Thủ   tục   chuyển   mục   đích   sử dụng đất phải được phép của cơ quan  nhà  nước  có  thẩm  quyền đối với hộ gia đình, cá nhân 15 ngày làm việc   15 x   Quyết định số 636/QĐ- UBND ngày 19/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện  kinh  tế  -  xã  hội  khó  khăn, vùng  có  điều  kiện  kinh  tế  -  xã
hội  đặc  biệt  khó  khăn:  25  ngày làm việc
  25
1.5 Thủ  tục  đính  chính  Giấy  chứng nhận đã cấp 10 ngày làm việc   10 x  
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện  kinh  tế  -  xã  hội  khó  khăn, vùng  có  điều  kiện  kinh  tế  -  xã hội  đặc  biệt  khó  khăn:  20  ngày
làm việc
  20
1.6 Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp  luật  đất  đai  do  người  sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn
liền với đất phát hiện.
Không quy định   Không quy định x  
1.7 Thủ  tục  đăng  ký  và  cấp  Giấy chứng  nhận  quyền  sử  dụng  đất, quyền  sở  hữu  nhà  ở  và  tài  sản khác gắn liền với đất lần đầu 30 ngày làm việc   30 x  
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện  kinh  tế  -  xã  hội  khó  khăn, vùng  có  điều  kiện  kinh  tế  -  xã hội  đặc  biệt  khó  khăn:  40  ngày
làm việc
  40
1.8 Thủ  tục  cấp  Giấy  chứng  nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà  ở  và  tài  sản  khác  gắn  liền với  đất  cho  người  đã  đăng  ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm  diện  tích  do  nhận  chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử  dụng  đất  trong  trường  hợp thửa   đất   gốc   chưa   được   cấp
Giấy chứng nhận
30 ngày làm việc   30 x Thời gian tăng thêm 10 ngày so với QĐ số 388/QĐ-UBND
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện  kinh  tế  -  xã  hội  khó  khăn, vùng  có  điều  kiện  kinh  tế  -  xã
hội đặc biệt khó khăn: 40   ngày làm việc
  40
1.9 Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận  quyền  sử  dụng  đất,  quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền  với  đất  lần  đầu  đối  với  tài sản  gắn  liền  với  đất  mà  chủ  sở hữu không đồng thời là người sử
dụng đất
30 ngày làm việc   30 x   Quyết định số 56/QĐ- UBND ngày 10/1/2020 của CT UBND tỉnh Ninh Bình
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện  kinh  tế  -  xã  hội  khó  khăn, vùng  có  điều  kiện  kinh  tế  -  xã hội  đặc  biệt  khó  khăn:  40  ngày
làm việc
  40
1.10 Thủ tục  bán  hoặc  góp  vốn  bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà  nước  theo  hình  thức  thuê đất trả tiền hàng năm 30 ngày làm việc   30 x  
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện  kinh  tế  -  xã  hội  khó  khăn, vùng  có  điều  kiện  kinh  tế  -  xã hội  đặc  biệt  khó  khăn:  40  (bốn mươi) ngày làm việc  kể từ ngày
nhận đủ hồ sơ hợp lệ
  40    
1.11 Thủ tục gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, kinh tế cao 7 ngày làm việc         Quyết định số 56/QĐ- UBND ngày 10/1/2020 của CT UBND tỉnh Ninh Bình
Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện  kinh  tế  -  xã  hội  khó  khăn, vùng  có  điều  kiện  kinh  tế  -  xã hội  đặc  biệt  khó  khăn:  14  (mười bố) ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ        
1.12 Thủ tục cung cấp dữ liệu đất đai Nếu nhận được yêu cầu trước 15h thì cung cấp ngay trong ngày; sau 15h thì được thực hiện vào ngày tiếp theo         Quyết định số 56/QĐ- UBND ngày 10/1/2020 của CT UBND tỉnh Ninh Bình
Trường hợp yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai dưới hình thức tổng hợp thông tin thì thời hạn được xác định theo thỏa thuận giữa cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai và người có yêu cầu bằng hình thức hợp đồng        
2 Lĩnh vực môi trường
2.1 Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường Thời hạn xem xét xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký kế hoạch BVMT         Quyết định số 56/QĐ- UBND ngày 10/1/2020 của CT UBND tỉnh Ninh Bình
2.2 Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường Thời hạn xử lý hồ sơ và cho kết quả xử lý trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận văn bản của chủ dự án