Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97423

Online: 3

Hôm nay: 209

LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

Thứ tư, 01/01/2020
II LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG (6 TTHC) Quyết định số 27/QĐ- UBND ngày 26/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thay thế QĐ số 528/QĐ-UBND ngày 30/10/2018; QĐ 174/QĐ-UBND ngày 25/3/2019
1 Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
1.1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ
trò chơi điện tử công cộng
10 ngày làm việc   10 x   Quyết định số 27/QĐ- UBND ngày 26/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.2 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công
cộng
05 ngày làm việc   05 x  
1.3 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 05 ngày làm việc   05 x  
1.4 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng 05 ngày làm việc   05 x  
2 Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành
2.1 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy. 05 ngày làm việc   05 x   Quyết định số 27/QĐ- UBND ngày 26/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
2.2 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy. 05 ngày làm việc   05 x  
X LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO (14 TTHC) Quyết định số 08/QĐ- UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Thay thế QĐ 414/QĐ-UBND ngày 3/8/2017; QĐ số 435/QĐ-UBND ngày 28/8/2018;  QĐ số 527/QĐ-UBND ngày 30/10/2018;  QĐ số 536/QĐ-UBND ngày 6/11/2018;  QĐ số 635/QĐ-UBND ngày 19/12/2018;  QĐ số 53/QĐ-UBND ngày 16/1/2019;  QĐ số 185/QĐ-UBND ngày 8/4/2019;  QĐ số 258/QĐ-UBND ngày 3/5/2019;  QĐ số 452/QĐ-UBND ngày 23/9/2019
1 Lĩnh vực văn hóa cơ sở
1.1 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn   văn   hóa”,   “Đơn   vị   đạt chuẩn  văn  hóa”,  “Doanh  nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 10 ngày làm việc   10 x   Quyết định số 08/QĐ- UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.2 Xét  tặng  danh  hiệu  Khu  dân  cư văn hóa hàng năm 05 ngày làm việc   5 x  
1.3 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư
văn hóa
05 ngày làm việc - 03 ngày làm việc     x  
1.4 Công   nhận   lần   đầu   “Xã   đạt
chuẩn văn hóa nông thôn mới”
05 ngày làm việc   5 x  
1.5 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn
hóa nông thôn mới”
05 ngày làm việc   5 x  
1.6 Công nhận lần đầu “Phường, Thị
trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”
05 ngày làm việc   5 x  
1.7 Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” 05 ngày làm việc   5 x  
2 Lĩnh vực thư viện
2.1 Đăng  ký  hoạt  động  thư  viện  tư nhân  có  vốn  sách  ban  đầu  từ
1.000 bản đến dưới 2.000 bản
03 ngày làm việc   3 x   Quyết định số 08/QĐ- UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
3 Lĩnh vực gia đình
3.1 Cấp  Giấy  chứng  nhận  đăng  ký
hoạt  động  của  cơ  sở  hỗ  trợ  nạn nhân bạo lực gia đình
30 ngày làm việc   30 x   Quyết định số 08/QĐ- UBND ngày 03/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
3.2 Cấp  lại  Giấy  chứng  nhận  đăng
ký  hoạt  động  của  cơ  sở  hỗ  trợ nạn nhân bạo lực gia đình
15 ngày làm việc   15 x  
3.3 Đổi  Giấy  chứng  nhận  đăng  ký hoạt  động  của  cơ  sở  hỗ  trợ  nạn
nhân bạo lực gia đình
20 ngày làm việc   20 x  
3.4 Cấp  Giấy  chứng  nhận  đăng  ký hoạt  động  của  cơ  sở  tư  vấn  về
phòng, chống bạo lực gia đình
30 ngày làm việc   30 x  
3.5 Cấp  lại  Giấy  chứng  nhận  đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về
phòng, chống bạo lực gia đình
15 ngày làm việc   15 x  
3.6 Đổi  Giấy  chứng  nhận  đăng  ký
hoạt  động  của  cơ  sở  tư  vấn  về phòng, chống bạo lực gia đình
20 ngày làm việc   20 x