Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97421

Online: 4

Hôm nay: 207

LĨNH VỰC TƯ PHÁP (32 TTHC)

Thứ tư, 01/01/2020
VII LĨNH VỰC TƯ PHÁP (32 TTHC)
1 Lĩnh vực Hộ tịch
1.1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ   01 x   Quyết định số 590/QĐ- UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.2 Đăng  ký  kết  hôn  có  yếu  tố  nước ngoài 15 ngày   15 x  
1.3 Đăng  ký  khai  tử  có  yếu  tố  nước ngoài Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ   01 x  
Trường  hợp  cần  xác  minh  thì thời  hạn  giải  quyết  không  quá 03 ngày làm việc   03
1.4 Đăng  ký  nhận  cha,  mẹ,  con  có yếu tố nước ngoài 15 ngày   15 x  
1.5 Đăng  ký  khai  sinh  kết  hợp  đăng ký  nhận  cha,  mẹ,  con  có  yếu  tố nước ngoài 15 ngày   15 x  
1.6 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài 03  ngày  làm  việc  đối  với  việc đăng ký giám hộ đương nhiên   03 x  
05  ngày  làm  việc  đối  với  việc đăng ký giám hộ cử   05
1.7 Đăng  ký  chấm  dứt  giám  hộ  có yếu tố nước ngoài 02 ngày   02 x   Quyết định số 590/QĐ- UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.8 Thay  đổi,  cải  chính,  bổ  sung  hộ tịch, xác định lại dân tộc Ngay  trong  ngày  làm  việc  đối với việc bổ sung hộ tịch, trường hợp  nhận  hồ  sơ  sau  15  giờ  mà không  giải  quyết  được  ngay thì
trả kết  quả trong ngày làm việc tiếp theo.
  01 x  
03  ngày  làm  việc  đối  với  việc thay  đổi,  cải  chính  hộ  tịch,  xác định lại dân tộc. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 06 ngày làm
việc.
  03 - 06
1.9 Ghi  vào  sổ  hộ  tịch  việc  kết  hôn của  công  dân  Việt  Nam  đã  được giải  quyết  tại  cơ  quan  có  thẩm
quyền của nước ngoài
12 ngày   12 x  
1.10 Ghi  vào  sổ  hộ  tịch  việc  ly  hôn, hủy  việc  kết  hôn  của  công  dân Việt  Nam  đã  được  giải  quyết  tại
cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
12 ngày   12 x  
1.11 Ghi  vào  sổ  hộ  tịch  việc  hộ  tịch khác  của  công  dân  Việt  Nam  đã được  giải  quyết  tại  cơ  quan  có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác  định  cha,  mẹ,  con;  nuôi  con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Ngay  trong  ngày  tiếp  nhận  hồ sơ,  trường  hợp  nhận  hồ  sơ  sau
15   giờ   mà   không   giải   quyết được  ngay thì  trả  kết  quả  trong ngày  làm  việc  tiếp  theo.  Trong trường  hợp  phải  xác  minh  thì
thời hạn giải quyết không quá 3 ngày làm việc.
  01 - 03 x  
1.12 Đăng  ký  lại  khai  sinh  có  yếu  tố nước ngoài 05  ngày.  Trường  hợp  phải  có văn  bản  xác  minh  thì  thời  hạn giải  quyết  không  quá  13  ngày làm việc   05 - 13 x   Quyết định số 388/QĐ- UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
1.13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân 05  ngày.  Trường  hợp  phải  có văn  bản  xác  minh  thì  thời  hạn giải  quyết  không  quá  13  ngày
làm việc
  05 - 13 x  
1.14 Đăng  ký  lại  kết  hôn  có  yếu  tố nước ngoài 05  ngày.  Trường  hợp  phải  có văn  bản  xác  minh  thì  thời  hạn
giải  quyết  không  quá  13  ngày làm việc
  05 - 13 x  
1.15 Đăng  ký  lại  khai  tử  có  yếu  tố nước ngoài 05  ngày.  Trường  hợp  phải  tiến hành   xác   minh   thì   thời   hạn không quá 10 ngày làm việc.   05 - 10 x  
2 Lĩnh vực Bồi thường nhà nước
2.1 Thủ tục phục hồi danh dự 15 ngày   15 x   Quyết định số 388/QĐ- UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
2.2 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ  quan  trực  tiếp  quản  lý  người thi hành công vụ gây thiệt hại 39 -105 ngày làm việc   39 - 105   x
3 Lĩnh vực Chứng thực
3.1 Cấp bản sao từ sổ gốc Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.   01 x   Quyết định số 388/QĐ- UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
3.2 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy  tờ,  văn  bản  do  cơ  quan,  tổ chức   có   thẩm   quyền   của   Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
- Trường hợp phức tạp: thêm 02 ngày  hoặc  có  thể  dài  hơn  theo thỏa thuận bằng văn bản
  01 - 03 x  
3.3 Chứng  thực  bản  sao  từ  bản  chính giấy  tờ,  văn  bản  do  cơ  quan,  tổ chức   có   thẩm   quyền   của   nước ngoài;  cơ  quan,  tổ  chức  có  thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan,  tổ  chức  có  thẩm  quyền  của
nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.
- Trường hợp phức tạp: thêm 02 ngày  hoặc  có  thể  dài  hơn  theo thỏa thuận bằng văn bản
  01 - 03 x   Quyết định số 388/QĐ- UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
3.4 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ,   văn   bản   (áp   dụng   cho   cả trường  hợp  chứng  thực  điểm  chỉ và   trường   hợp   người   yêu   cầu chứng   thực   không   ký,   không
điểm chỉ được)
Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.   01 x   Quyết định số 388/QĐ- UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
3.5 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.   01 x  
3.6 Sửa  lỗi  sai  sót  trong  hợp  đồng, giao dịch Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.   01 x  
3.7 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính   hợp   đồng,   giao   dịch   đã được chứng thực Trong ngày hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ.   01 x  
3.8 Chứng  thực  chữ  ký  người  dịch mà  người  dịch  là  cộng  tác  viên dịch thuật của Phòng Tư pháp -  Trong  ngày  hoặc  trong  ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu  cầu  sau  15  giờ  hoặc  có  thể kéo   dài   hơn   theo   thỏa   thuận
bằng văn bản
  01 ngày hoặc có thể kéo dài hơn x   Quyết định số 590/QĐ- UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
3.9 Chứng  thực  chữ  ký  người  dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp -  Trong  ngày  hoặc  trong  ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu  cầu  sau  15  giờ  hoặc  có  thể kéo   dài   hơn   theo   thỏa   thuận
bằng văn bản
  01 ngày hoặc có thể kéo dài hơn x  
3.10 Chứng  thực  hợp  đồng,  giao  dịch liên quan đến tài sản là động sản   02 ngày hoặc có
thể kéo dài hơn
x   Quyết định số 590/QĐ- UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
3.11 Chứng  thực  văn  bản  thỏa  thuận phân  chia  di  sản  mà  di  sản  là động sản   02 ngày hoặc có thể kéo
dài hơn
x  
3.12 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản   02 ngày hoặc có
thể kéo dài hơn
x  
4 Lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật
4.1 Công nhận báo cáo viên pháp luật
cấp huyện
  05 x   Quyết định số 388/QĐ- UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình
4.2 Miễn  nhiệm  báo  cáo  viên  pháp luật cấp huyện   05 x  
5 Lĩnh vực hòa giải ở cơ sở
5.1 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải   11   x Quyết định số 590/QĐ- UBND ngày 25/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh
Ninh Bình