Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97423

Online: 2

Hôm nay: 209

LĨNH VỰC XÂY DỰNG, CÔNG THƯƠNG, GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thứ tư, 01/01/2020
III LĨNH VỰC XÂY DỰNG (5 TTHC)
1 Lĩnh vực xây dựng
1.1 Thẩm   định   Báo   cáo kinh   tế   - kỹ   thuật/Báo cáo   kinh   tế   -   kỹ thuật  điều  chỉnh;  thiết  kế  bản  vẽ thi  công,  dự  toán  xây  dựng/thiết kế  bản  vẽ  thi  công,  dự  toán  xây dựng  điều    chỉnh    (trường    hợp thiết  kế  1  bước)            
1.2 Cấp   GPXD   (GPXD   mới,   giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di  dời  công  trình)  đối  với  công trình, nhà ở riêng lẻ XD trong đô thị,  trung  tâm  cụm  xã,  trong  khu bảo  tồn,  khu  di  tích  lịch  sử-  văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm  quyền  cấp GPXD  của  cấp  trung  ương,  cấp tỉnh.          
   
1.3 Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại  giấy  phép  xây  dựng  đối  với công  trình,  nhà  ở  riêng  lẻ  xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch  sử  -  văn  hóa  thuộc  địa  bàn quản lý,  trừ các  công  trình thuộc thẩm  quyền  cấp  giấy  phép  xây dựng  của  cấp  trung   ương,  cấp tỉnh.            
     
     
2  
Lĩnh vực quy hoạch kiến trúc
2.1 Thẩm  định  nhiệm  vụ,  nhiệm  vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo  hình  thức  kinh  doanh  thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện            
         
2.2 Thẩm  định   đồ   án,   đồ   án   điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu  tư  xây  dựng  công  trình  theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền  phê  duyệt  của  UBND  cấp
huyện
           
IV LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG (18 TTHC)
1 Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
1.1 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh            
1.2 Cấp  sửa  đổi,  bổ  sung  Giấy  phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh          
1.3 Cấp  lại  Giấy phép  sản  xuất  rượu thủ  công  nhằm  mục   đích  kinh doanh          
1.4 Cấp Giấy phép bán lẻ rượu          
1.5 Cấp  sửa  đổi,  bổ  sung  Cấp  Giấy
phép bán lẻ rượu
         
1.6 Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu            
1.7 Cấp   Giấy   phép   bán   rượu   tiêu dùng    tại    chỗ    trên    địa    bàn huyện/Thành phố thuộc tỉnh          
1.8 Cấp  sửa  đổi,  bổ  sung  Giấy  phép bán  rượu  tiêu  dùng  tại  chỗ  trên địa  bàn  huyện/Thành  phố  thuộc
tỉnh
         
1.9 Cấp  lại  Giấy  phép  bán  rượu  tiêu dùng    tại    chỗ    trên    địa    bàn huyện/Thành phố thuộc tỉnh          
1.10 Cấp  Giấy  phép  bán  lẻ  sản  phẩm thuốc lá            
1.11 Cấp  sửa  đổi,  bổ  sung  Giấy  phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá          
1.12 Cấp   lại   Giấy  phép   bán   lẻ   sản phẩm thuốc lá          
         
2 Lĩnh vực công nghiệp địa phương
2.1 Cấp  giấy  chứng  nhận  sản  phẩm công  nghiệp  nông  thôn  tiêu  biểu cấp huyện 30 ngày làm việc   30 x    
3 Lĩnh vực kinh doanh khí
3.1 Cấp  Giấy  chứng  nhận  đủ  điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai            
3.2 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai          
3.3 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận
đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
         
4 Lĩnh vực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện
4.1 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng  phó  thiên  tai  cho  công  trình vùng  hạ  du  đập  thủy  điện  thuộc
thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện
           
4.2 Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ  chứa  thủy  điện  thuộc  thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân
dân cấp huyện
         
V LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (9 TTHC)
1 Lĩnh vực Đường thủy nội địa
1.1 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với  phương  tiện  chưa  khai  thác trên đường thủy nội địa            
1.2 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với  phương  tiện  đang  khai  thác trên đường thủy nội địa          
1.3 Đăng  ký  lại  phương  tiện  trong trường  hợp  chuyển  từ  cơ  quan đăng ký khác sang  cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa          
1.4 Đăng  ký  lại  phương  tiện  trong trường  hợp  phương  tiện  thay  đổi tên, tính năng kỹ thuật          
1.5 Đăng  ký  lại  phương  tiện  trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương  tiện  nhưng  không  thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện          
1.6 Đăng  ký  lại  phương  tiện  trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ
quan đăng ký phương tiện
         
1.7 Đăng  ký  lại  phương  tiện  trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi  trụ  sở  hoặc  nơi  đăng  ký  hộ khẩu  thường  trú  của  chủ  phương
tiện  sang  đơn  vị  hành  chính  cấp tỉnh khác
           
1.8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện          
1.9 Xóa  Giấy  chứng  nhận  đăng  ký phương tiện