Uỷ ban nhân dân huyện Yên Khánh - tỉnh Ninh Bình

V/v đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ xử lý nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng Nông Thôn Mới

Tải tại đây:

https://drive.google.com/file/d/1_nSvJVnj-iG8ldsR_AZOwuSiUxE0RccF/view?usp=sharing