Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
159797

Online 3

Hôm nay 124

Hôm qua 0

DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018

Thứ tư, 24/04/2019
      Biểu số 78/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO
NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2018
      Đơn vị: Triệu đồng
STT Tên đơn vị Tổng số Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu 
A B 1=2+3+4 2 3 4
  TỔNG SỐ                    78.271,20                     3.550,00                 74.721,20 0
1 Khánh Hoà                      3.644,19                     3.644,19  
2 Khánh Phú                      3.507,82                     3.507,82  
3 Khánh An                      3.777,69                     3.777,69  
4 Khánh Cư                      4.133,89                     4.133,89  
5 Khánh Vân                      3.995,77                     3.995,77  
6 Khánh Hải                      4.020,83                     4.020,83  
7 Khánh Lợi                      3.792,56                     3.792,56  
8 Khánh Tiên                      3.585,93                     3.585,93  
9 Khánh Thiện                      3.520,71                     3.520,71  
10 Khánh Hội                      4.472,17                        350,00                   4.122,17  
11 Khánh Mậu                      3.765,83                     3.765,83  
12 Khánh Nhạc                       4.144,89                     4.144,89  
13 Khánh Hồng                      3.764,91                     3.764,91  
14 Khánh Cường                      5.145,94                        700,00                   4.445,94  
15 Khánh Trung                      4.738,21                     4.738,21  
16 Khánh Thành                      4.374,64                     4.374,64  
17 Khánh Công                       4.224,77                     4.224,77  
18 Khánh Thuỷ                      6.051,95                     2.500,00                   3.551,95  
19 TT Yên Ninh                      3.608,49                     3.608,49