Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56439

Online: 1

Hôm nay: 112

Công tác mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Thứ tư, 24/12/2014

 I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN  NĂM 2014

1. Công tác tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện

 Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cấp, các ngành; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân; tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, chung sức, chung lòng, đoàn kết thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của huyện; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, chào mừng Đại hội MTTQ huyện; Đại hội MTTQ tỉnh, nhiệm kỳ 2014-2019, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII.

Xác định rõ nhiệm vụ động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động là một trong những hoạt động trọng tâm, xuyên suốt của UBMTTQ các cấp, vì vậy cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với 5 nội dung trọng tâm đã được MTTQ các cấp tiếp tục triển khai sâu rộng và nâng cao chất lượng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia, đạt nhiều kết quả thiết thực ở cơ sở như: Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, sống làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện ...vv; góp phần quan trọng mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự gắn bó giữa nhân dân với Đảng, với chính quyền, củng cố sự gắn kết cộng đồng ở từng khu dân cư.

2. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chấp hành pháp luật trong nhân dân

Phát huy vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong huyện đã chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự án luật, chú trọng các dự án luật có liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy Nhà nước như: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết Liên tịch của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện một số quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở...vv.

Với nhiều hình thức và phương pháp tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc huyện  đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên của Mặt trận, các ngành chức năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, hội viên và nhân dân. Trọng tâm là tuyên truyền về Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật đất đai (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy; của HĐND, UBND tỉnh, HĐND, UBND huyện.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã chỉ đạo và tổ chức nhiều hội nghị ở cấp huyện, cấp xã, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013-2016; quán triệt, tổ chức, thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “ban hành quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Tuyên truyền, vận động các tổ chức, chức sắc và người có đạo thực hiện đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là các qui định của pháp luật về đất đai, xây sửa nơi thờ tự và hoạt động tín ngưỡng tôn giáo. Tham gia với các ngành chức năng xem xét, giải quyết các vấn đề về đất đai liên quan đến tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ Ban Trị Phật giáo, Ban đoàn kết công giáo huyện tham gia các hoạt động đại lễ đảm bảo trang trọng, an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Trước tình hình phức tạp trên Biển Đông, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong huyện nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật, ổn định sản xuất, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

3. Thực hiện quy chế phối hợp với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các ngành

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong huyện đã thường xuyên dự các cuộc họp của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp; đề xuất và tham gia xây dựng các nghị quyết, đề án để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; trao đổi, thống nhất nội dung, chương trình phối hợp để triển khai thực hiện Quy chế đạt hiệu quả tốt hơn.

Ban Thường trực UBMTTQVN huyện và các xã, thị trấn trong huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri đạt hiệu quả, thiết thực: trong năm 2014 đã tổ chức 2 hội nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ 7, thứ 8 Quốc hội khóa XIII; 04 hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 10 và kỳ họp 12 HĐND tỉnh khóa XIII; 14 hội nghị tiếp xúc cử tri với Đại biểu HĐND huyện khóa XIII. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND cùng cấp đảm bảo đúng kế hoạch chất lượng.

Thực hiện Nghị quyết 35/2012/QH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch số 19/KH-TTHĐ ngày 10/11/2014 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, Ban TT UBMTTQVN huyện đã hướng dẫn Ban TT UBMTTQVN các xã, thị trấn triển khai thực hiện và nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân liên quan đến người giữ các chức vụ do HĐND bầu chuyển đến Thường trực Hội đồng nhân dân đảm bảo đúng quy định.

Phối hợp với công an tỉnh, công an huyện triển khai xây dựng mô hình điểm về bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại 8 khu dân cư của xã Khánh Cư. Tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác với Viện kiểm sát nhân dân huyện trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và đã phối hợp kiểm sát tư pháp việc bắt, tạm giữ tại công an huyện; tiếp tục cùng các ngành để thực hiện chương trình phối hợp có kết quả tốt.

4. Về hoạt động giám sát

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính tri- xã hội”, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã xây dựng kế hoạch và thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn theo Pháp lệnh 34-PL/2007/TVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với UBND 4 xã: Khánh Hòa, Khánh Cư, Khánh Thiện, Khánh Công; chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức giám sát, đồng thời chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng thanh tra, giám sát ở cơ sở; tập trung vào các nội dung đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa. Qua giám sát những đề xuất, kiến nghị của Đoàn Giám sát đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị được giám sát đồng tình tiếp thu và có giải pháp khắc phục.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức giám sát việc thăm, tặng quà tết của Chủ tịch nước, các khoản trợ cấp của Chính phủ, của tỉnh hỗ trợ cho người có công với cách mạng, người cao tuổi, hộ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người có mức lương dưới 3,0 trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng. Hướng dẫn, kiểm tra việc huy động và sử dụng quỹ “Vì người nghèo”; quyết toán số tiền 630 triệu đồng quỹ vì người nghèo của huyện xây dựng 26 ngôi nhà Đại đoàn kết cuối năm 2013 và năm 2014 cho hộ nghèo đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp tổ chức triển khai thực hiện việc tổng rà soát thực hiện chính sách ưu đãi người có công đối với cách mạng đảm bảo nghiêm túc, công khai, đúng quy trình, tiến độ theo kế hoạch của UBND huyện.

Thường xuyên tham gia với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tổ chức hoạt động giám sát như: giám sát việc thực hiện cho vay nguốn vốn tín dụng tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện; việc thực hiện dự án thuê đất phát triển kinh tế thuộc thẩm quyền cấp huyện; việc quản lý thu, chi ngân sách; việc thực hiện các quy định về chức danh, số lượng, và thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thị trấn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN  NĂM 2015

 1. Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung có liên quan trực tiếp tới quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức bộ máy nhà nước như: Hiến pháp 2013; Luật đất đai (sửa đổi); Luật hòa giải ở cơ sở; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và Luật tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết và các quy định của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, HĐND, UBND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

2. Vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào “Toàn dân Yên Khánh chung sức xây dựng nông thôn mới” lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng.

          3. Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa Ban TT UBMTTQVN huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện và các tổ chức thành viên; nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, nắm bắt, tổng hợp và phản ánh kịp thời nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân với Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp.

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị “Ban hành quy định về việc MTTQVN, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

5. Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; tích cực tuyên truyền Nghị quyết liên tịch số 01/NQLT/CP-UBTWMTTQVN ngày 18/11/2014 gữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; Quy chế Mặt trận Tổ quốc cấp xã giám sát thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; công tác hoà giải ở cơ sở và thực hiện quy ước, hương ước ở khu dân cư.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm và biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trong công tác tham gia xây dựng chính quyền./.

                                                                                                                                                                                             Tống Thanh Hùng - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện