Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56433

Online: 1

Hôm nay: 106

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ hai, 15/01/2018

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

(Chủ đề năm 2018 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định)


Thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy Ninh Bình; Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 02/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong năm 2018; Ngày 02/01/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 51-KH/HU về việc triển khai, tổ chức thực hiện chủ đề năm 2018 Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; chiến sĩ trong lực lượng vũ trang nhân dân; đoàn viên, hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện học tập thực hiện chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”. Qua đó, nâng cao nhận thức, thúc đẩy mạnh mẽ việc làm theo Bác, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ, tinh thần phục vụ nhân dân, nguyên tắc làm việc dân chủ, khoa học, cởi mở và lời nói luôn phải đi đôi với việc làm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu.

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mà trọng tâm là thực hiện chủ đề năm 2018 trở thành nề nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

2. Yêu cầu

- Tổ chức học tập, thực hiện chủ đề năm 2018 của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” bảo đảm nghiêm túc, thiết thực, phù hợp; tránh qua loa, hình thức.

          - Sau khi học tập, mỗi cán bộ, đảng viên phải xây dựng kế hoạch thực hiện bằng những việc làm cụ thể, báo cáo tại chi bộ, cơ quan, đơn vị mình. Cuối năm, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện kế hoạch của mình trước chi bộ, cơ quan, đơn vị.

          - Tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện chủ đề năm 2018. Chú trọng nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

II. NỘI DUNG,  ĐỐI TƯỢNG, TÀI LIỆU,  HÌNH THỨC, THỜI GIAN

1. Nội dung:

Triển khai, thực hiện Chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định trong năm 2018. Tập trung vào một số nội dung cụ thể sau đây

1.1. Tiếp tục thực hiện việc nêu gương theo nội dung tập trung của chủ đề năm 2017 (Nội dung tài liệu tham khảo này do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn đã ban hành năm 2017).

1.2. Xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong quần chúng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

  - Phải gần dân, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân;

  - Phải đi đúng đường lối quần chúng, yêu mến và tin tưởng vào khả năng và sức mạnh của quần chúng;

  - Phải biết phấn đấu hy sinh vì lợi ích của tập thể, lợi ích của nhân dân;

  - Phải xuất phát từ quần chúng ra và trở lại phục vụ, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của quần chúng.

1.3. Xây dựng và thực hiện phong cách, tác phong dân chủ, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

  - Phải gắn bó với tập thể, tôn trọng tập thể, đặt mình trong tập thể, lắng nghe ý kiến tập thể;

  - Phải mở rộng dân chủ để phát huy sức mạnh của tập thể;

  - Phải nhận trách nhiệm cá nhân, tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;

1.4. Xây dựng và thực hiện phong cách “Nói đi đôi với làm”, tập trung vào các nội dung chủ yếu sau:

  - Phải nói đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, không được xuyên tạc, không nói sai;

  - Phải làm gương trong mọi công việc, ở mọi lĩnh vực, từ nhỏ đến lớn;

  - Không được nói một đằng, làm một nẻo; lời nói, phải đi đôi với việc làm;

  - Phải thực hiện khi đã hứa dù là với ai, với công việc gì, ở mọi lúc mọi nơi.

2. Đối tượng triển khai: toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn toàn huyện.

Lưu ý: Việc tổ chức học tập, sinh hoạt chủ đề năm 2018 cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công nhân lao động không là đảng viên do lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất với cấp ủy để tổ chức học tập, sinh hoạt chi bộ chung cùng đảng viên của chi bộ hoặc sinh hoạt riêng cho phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.

3. Tài liệu học tập

- Tài liệu học tập chủ đề năm 2017 và năm 2018 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu tham khảo để học tập, sinh hoạt tại chi bộ và cơ quan, đơn vị (gửi kèm theo hướng dẫn này).

- Căn cứ quy định của Đảng, Nhà nước và tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, các tổ chức, cơ quan, đơn vị lựa chọn những vấn đề trọng tâm, phù hợp để thực hiện, tạo chuyển biến thực sự về đạo đức lối sống và phong cách, tác phong công tác, trách nhiệm thực thi công vụ.

4. Thời gian và cách thức thực hiện

Bước 1: Các đơn vị tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, trao đổi, tọa đàm, thảo luận, để làm rõ những nội dung cơ bản nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm (theo tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn). Liên hệ, đánh giá thực trạng việc thực hiện các nội dung trên tại cơ quan, đơn vị mình.

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2018.

- Thành phần dự Hội nghị:

+ Các Đảng bộ, chi bộ khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy mời đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, đồng chí Huyện ủy viên phụ trách cơ quan, đơn vị dự chỉ đạo.

+ Đảng bộ các xã, thị trấn mời đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên phụ trách dự với chi bộ cơ quan; phân công các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, Đảng ủy viên dự, chỉ đạo sinh hoạt các chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

+ Toàn thể đảng viên của chi bộ; cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động không là đảng viên do lãnh đạo cơ quan, đơn vị thống nhất với cấp ủy để tổ chức học tập, sinh hoạt chung cùng đảng viên của chi bộ hoặc sinh hoạt riêng cho phù hợp với điều kiện của cơ quan, đơn vị.

- Trình tự buổi sinh hoạt chủ đề:

+ Đồng chí đại diện cấp uỷ Chi bộ tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu; quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung buổi học tập và sinh hoạt chủ đề.

+ Đại diện cấp uỷ quán triệt nội dung chủ đề theo tài liệu tham khảo do Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ biên soạn; trình bày báo cáo đánh giá liên hệ việc thực hiện chủ đề “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu” của tập thể Chi bộ; phương hướng thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo (báo cáo do cấp ủy Chi bộ chuẩn bị).

+ Các đảng viên của Chi bộ, thành phần dự hội nghị phát biểu ý kiến thảo luận (chú trọng phần liên hệ thực tiễn và phấn đấu thực hiện).

+ Đại biểu cấp trên phát biểu ý kiến.

+ Đại diện Chi bộ tiếp thu ý kiến; kết luận hội nghị.

- Công tác chuẩn bị buổi sinh hoạt chủ đề: Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị phân công cán bộ, đảng viên chuẩn bị nội dung phát biểu và hướng dẫn đồng chí được phân công chuẩn bị các nội dung trình bày trước chi bộ, cơ quan, đơn vị; các đồng chí cán bộ, đảng viên dự hội nghị thảo luận, bổ sung để làm rõ nội dung chủ đề phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

Bước 2: Xây dựng kế hoạch, phương hướng phấn đấu của tập thể, cá nhân.

- Đối với tập thể: Xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung, đề ra giải pháp phù hợp để thực hiện, tạo sự chuyển biến rõ nét đối với địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đối với cá nhân: Từng cá nhân tự liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung, giải pháp để góp phần thực hiện có hiệu quả nội dung chủ đề năm 2018.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 3 năm 2018.

Bước 3: Kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện theo kế hoạch, phương hướng phấn đấu (của tập thể, cá nhân) đã đề ra.

- Thời gian thực hiện: hoàn thành trong tháng 12 năm 2018 (cụ thể: Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2018 chi ủy, lãnh đạo cơ quan có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm 2018, qua đó uốn nắn, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, phương hướng phấn đấu cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tháng 12 năm 2018 thực hiện kiểm điểm, đánh giá kết quả đã thực hiện của tập thể, cá nhân và là tiêu chí gắn với đánh giá, phân loại đảng viên, công chức, viên chức cuối năm).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy sao lục tài liệu tham khảo phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt chủ đề năm 2018. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện trên toàn huyện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ.

2. Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, sinh hoạt ở đơn vị. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, bám sát nội dung chủ đề, lựa chọn nội dung trọng tâm phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện.

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Đài Truyền thanh huyện đẩy mạnh tuyên truyền việc tổ chức thực hiện chủ đề do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định trong năm 2018, nhất là việc nêu gương những cá nhân điển hình, tiên tiến trong thực hiện chủ đề trên địa bàn toàn huyện ở mọi lĩnh vực.

4. Hằng quý các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả việc tổ chức triển khai thực hiện gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện uỷ./.

 

 

                                                             (Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy)