Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56421

Online: 4

Hôm nay: 94

Hội nghị tổng kết Hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Yên Khánh năm 2018, Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Thứ ba, 29/01/2019

UBND HUYỆN YÊN KHÁNH  

  BAN ĐẠI DIỆN

HĐQT-NHCSXH HUYỆN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Yên Khánh, ngày 28 tháng 01 năm 2019


         
Ngày 28 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở UBND huyện Yên Khánh đã tổ chức hội nghị tổng kết Hoạt động Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Yên Khánh năm 2018,   Phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền- Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện. Tham gia hội nghị có các đồng chí là thanh viên Ban đại diện HĐQT NHCSXh huyện.

        Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Kết thúc hội nghị, đồng chí trưởng ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện kết luận như sau:

  1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐẠI DIỆN HĐQT năm 2018.
  2. Công tác tham mưu cho cấp uỷ chính quyền địa phương.

          - Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tham mưu cho Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp với Phòng giao dịch NHCSXH huyện tổ chức thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách góp phần thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, trên địa bàn huyện.

  1. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban đại diện HĐQT.

2.1. Triển khai, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyêt, quyết định của cấp trên về chính sách tín dụng ưu đãi đối với vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã chỉ đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc cụ thể;

Chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng Chính sách xã hội; Ban đại diện đã đề nghị Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2018. Đến 31/12/2018, số tiền đã được chuyển là 150 triệu đồng/500 triệu đồng kế hoạch.

- Ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch cho các xã, thị trấn; đồng thời chỉ đạo UBND các xã, thị trấn giao chỉ tiêu kế hoạch về cho các thôn, xóm, phố để triển khai bình xét cho vay, giải ngân kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng theo quy định không để đọng vốn.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành, các Hội, đoàn thể nhận uỷ thác, UBND các xã, thị trấn phối hợp với phòng giao dịch triển khai thực hiện Đề án 12/ĐA- UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình về xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình.

  1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG GIAO DỊCH.
  2. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng:

 Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện Yên Khánh đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện, phối kết hợp chặt chẽ với các cấp Hội, đoàn thể nhận ủy thác các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Cụ thể:

1.1. Về nguồn vốn:

Tổng nguồn vốn; đến 31/12/2018 là: 316.319 triệu đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn TW: 310.862 triệu đồng.

Vốn huy động tại địa phương được trung ương cấp bù: 24.874 triệu đồng/21.282 triệu đồng đạt 117%  tăng so với 31/12/2017 là; 4.842 triệu đồng

Trong đó:

+  Huy động tiết kiệm trong cộng đồng người nghèo thông qua tổ TK&VV; đến 31/12/2018 là 7.753 triệu đồng/7.313 triệu đồng đạt 106% kế hoạch tăng so với 31/12/2017 là 1.290 triệu đồng.

+  Huy động tai điểm giao dịch xã đêns 31/12/2018 là 3.164 triệu đồng tăng so với 31/12/2017 là 205 triệu đồng.

- Nguồn vốn ủy thác địa phương: 5.457 triệu đồng.  

      + Nguồn vốn uỷ thác của tỉnh: 5.257 triệu đồng.  

      + Nguồn vốn uỷ thác của huyện: 200 triệu đồng.  

1.2. Về sử dụng vốn:

         - Phòng giao dịch đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn các Hội, đoàn thể, giải ngân được 81.144 triệu đồng/3.384 lượt hộ vay. Tổng dư nợ đến 31/12/2018 là 316.245 triệu đồng/316.675 triệu đồng đạt 100% kế hoạch năm; Tổng dư nợ tăng so với 31/12/ 2017 là 14.632 triệu đồng.   

         - Vốn vay được giải ngân đúng đối tượng, hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích có hiệu quả. Do vậy đã góp phần tích cực vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn huyện.

         - Nợ quá hạn: đến 31/12/2018 tổng số nợ quá hạn là 997 triệu đồng chiếm 0,32% tổng dư nợ.        

  1. Về điểm giao dịch xã và hoạt động của tổ giao dịch xã.

Năm 2018 toàn huyện có 19 điểm giao dịch/19 xã, thị trấn được đặt trong khuôn viên của UBND xã và được trang bị đầy đủ các bảng biểu, thông báo chính sách tín dụng ưu đãi, công khai dư nợ, hòm thư góp ý, biển chỉ dẫn… theo văn bản số 926/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc NHCSXH.

Tổ giao dịch xã thực hiện nghiêm túc lịch giao dịch cố định tại các xã, thị trấn, những ngày giao dịch trùng vào các ngày Tết nguyên đán được các đơn vị bố trí giao dịch bù ngay trong tháng. Hoạt động của các Tổ giao dịch xã đã đi vào nề nếp, hiệu quả, chuẩn bị tốt nội dung giao ban, thành phần họp giao ban đều có lãnh đạo UBND cấp xã tham dự và chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, qua đó đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân trong việc vay vốn, trả nợ Ngân hàng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

  1. Mục tiêu năm 2019.

1.1 Về nguồn vốn: Tranh thủ nguồn vốn của trung ương đảm bảo tăng trưởng tín dụng 10% dư nợ.

2.1 V đầu tư tín dụng:

- Tổng dư nợ đến 31/12/2019 là : 347.800 triệu đồng, tăng  31.555 triệu đồng  so với năm 2018, tốc độ tăng trưởng 10%.

- Có ít nhất 4 xã có dư nợ trên 25 tỷ đồng, không có xã nào có dư nợ dưới 10 tỷ đồng.

2.3 Công tác củng cố nâng cao chất lượng tín dụng:

- Nợ quá hạn ≤ 0,2 %/tổng dư nợ, giảm 0,12% so với 31/12/2018, số tuyệt đối giảm còn 700 triệu đồng;

- Phấn đấu 9 xã không có nợ quá hạn

- Thu lãi đạt 99% trở lên.

- Thực hiện tốt công tác giao dịch xã, công tác họp giao ban, củng cố nâng cao lượng hoạt động của các Hội đoàn thể cấp xã, tổ TK&VV.

  1. 2. Giải pháp thực hiện.

1- Công tác lãnh đạo điều hành;

 Chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ, Nghị quyết Hội đồng quản trị, Ban đại diện Hội đồng quản trị, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, kịp thời củng cố, kiện toàn Ban đại diện khi có biến động về nhân sự.

2- Về Nguồn vốn:

- Tiếp tục tham mưu và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH.

3- Về tăng trưởng dư nợ:

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và danh sách hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa  bàng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo năm 2018 cho phòng giao dịch NHCSXH huyện. Đồng thời chỉ đạo các Hội, đoàn thể, tổ trưởng Tổ TK&VV rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đủ diều kiện vay và có nhu cầu vay vốn để đáp ứng kịp thời, không để hộ thuộc đối tượng vay có đủ điệu kiện vay mà không được vay. triển khai thực hiện tốt công văn số 126/CV- BĐD ngày 18/7/2018 của Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Ninh Bình về tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng HSSV, tập trung tuyên truyền về chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động theo Đề án 12/ĐA- UBND ngày 20/6/2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về xuất khẩu lao động tỉnh Ninh Bình. Khảo sát nhu cấu vay vốn nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, vốn nhà ở xã hội.

4- Về chất lượng tín dụng:

Phòng giao dịch phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận uỷ thác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Đặc biệt quan tâm đến công tác rà soát đôn đốc thu hồi nợ quá hạn, lãi đọng, nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn.

5- Công tác tham mưu giúp việc của Phòng giao dịch:

Phòng giao dịch tham mưu cho Ban đại diện tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết HĐQT, Ban đại diện HĐQT tỉnh, quyết định và các văn bản chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc NHCSXH về công tác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

           Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức Hội, đoàn thể nhận uỷ thác tranh thủ nguồn vốn của trung ương để giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu tăng trưởng năm 2019. Đồng thời quan tâm tới việc đôn đốc thu hồi nợ để cho vay quay vòng nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách.

           Làm tốt công tác giao dịch xã, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ vay trả nợ, trả lãi, đồng thời thực hiện tốt công tác họp giao ban, phối hợp giữa NHCSXH với UBND xã, Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể, tổ trưởng Tổ TK&VV các xã, thị trấn, nhằm giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện./.

 

 

     Nơi nhận:

-  Trang TTĐT huyện.                                     

 

 

                                   

BAN ĐẠI DIỆN HĐQT

TRƯỞNG BAN

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Nguyễn Thị Thu Hiền