Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56440

Online: 6

Hôm nay: 113

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất

Thứ sáu, 26/01/2018

Thực hiện Hướng dẫn số 30-HD/BTGTU, ngày 11/01/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất, ngày 17/01/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Khánh đã ban hành Hướng dẫn 07-HD/HU về việc tuyên truyền trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nắm được: Bối cảnh lịch sử của quốc tế và trong nước những năm cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; hoạt động của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị thành lập Đảng; ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh đầu tiên của Đảng; truyền thống 88 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, của Đảng bộ huyện Yên Khánh; qua đó, nâng cao nhận thức, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, chính trị đã đề ra.

- Phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, động viên các cấp, các ngành đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện; tập trung thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”thực hiện chủ đề năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

- Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, TDTT, đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, gắn tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân với hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, đặc biệt kỷ niệm 1.050 năm nhà nước Đại Cồ Việt và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội của huyện năm 2017 và xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 88 năm qua và truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phân tích sâu sắc những thắng lợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong giai đoạn hiện nay.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; giáo dục truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, bà mẹ Việt Nam anh hùng, các tập thể và cá nhân anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, người có công với Đảng, với cách mạng; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

- Tuyên truyền đậm nét kết quả đạt được trên các lĩnh vực năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2018 của tỉnh, của huyện; biểu dương những tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; thắng lợi của Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; ý nghĩa lịch sử của  Nhà nước Đại Cồ Việt.

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”, kết quả sau 1 năm thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần”; làm tốt công tác tuyên truyền chủ đề năm 2018 “Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

- Phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ và phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

- Tuyên truyền Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018, Chỉ thị số 48/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tuyên truyền để nâng cao ý thức người dân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tích cực tham gia công tác phòng, chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường; không vận chuyển, mua, bán, tàng trữ, đốt các loại pháo nổ, cờ bạc dưới mọi hình thức...

2. Các hình thức tuyên truyền

2.1. Tuyên truyền qua Bản tin nội bộ

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì xuất bản Bản tin huyện Yên Khánh quý I/2018 - số đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân Mậu Tuất với nhiều chuyên mục, tin, bài phản ánh kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2017.

2.2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

Đài Truyền thanh huyện mở chuyên mục, tăng cường tin, bài, dung lượng thời gian phản ánh toàn diện, đậm nét các hoạt động chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Mậu Tuất gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu thân 1968, kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; chỉ đạo Đài Truyền thanh các xã, thị trấn tăng cường tiếp sóng truyền thanh của Đài truyền thanh các cấp.

2.3. Tuyên truyền miệng

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền miệng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về truyền thống 88 năm vẻ vang của Đảng, gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện, của địa phương năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018; phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2.4. Tuyên truyền trực quan

UBND huyện chỉ đạo chỉnh trang hệ thống pa nô trên các tuyến đường, cổng chào, khẩu hiệu tường (tập trung mật độ cao ở khu trung tâm huyện, trung tâm xã, thị trấn) tuyên truyền trực quan mừng Đảng, mừng Xuân gắn với kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; yêu cầu các cơ quan, đơn vị treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng; vận động nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong dịp tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Tết Nguyên đán Mậu Tuất làm 2 đợt:

- Đợt 1: từ ngày 26/01/2018 đến hết ngày 05/02/2018;

- Đợt 2: từ ngày 09/02/2018 đến hết ngày 23/02/2018.

 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Tổ chức gặp mặt

- Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Văn phòng Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí Bí thư Chi bộ thôn, xóm, phố trên địa bàn huyện kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Mậu Tuất.

- Các Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy căn cứ vào điều kiện cụ thể tổ chức gặp mặt kỷ niệm ở quy mô phù hợp để ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, tôn vinh các đảng viên lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lao động và Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thế hệ đảng viên có nhiều cống hiến. Tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng năm 2017 gắn với biểu dương, khen thưởng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đảng viên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc; chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, hiệu quả. Rà soát, giải quyết chế độ chính sách cho đảng viên lâu năm có nhiều cống hiến; trao huy hiệu Đảng, tổ chức kết nạp đảng viên mới.  

2. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ và các đoàn thể quần chúng vào dịp kỷ niệm

- Các TCCSĐ tổ chức sinh hoạt chính trị gắn với sinh hoạt chi bộ vào dịp 03/2/2018. Nội dung sinh hoạt: Nghiên cứu, thảo luận Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, có bổ sung các tư liệu về lịch sử Đảng bộ huyện, Đảng bộ địa phương; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị; những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện căn cứ vào Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo sinh hoạt chính trị trong tổ chức đoàn, hội từ huyện đến cơ sở.

3. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn trong năm 2018

Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị bám sát nội dung phát động thi đua của huyện tại hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 của huyện, phát động đợt thi đua đặc biệt từ nay đến 30/4/2018, lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018, đặc biệt kỷ niệm 1.050 năm nhà nước Đại Cồ Việt huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2018; thi đua lập thành tích chào mừng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

- UBND huyện chỉ đạo, triển khai các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với chào mừng kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt.

- Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện chỉ đạo các tổ chức Đoàn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao đảm bảo an toàn, tiết kiệm, văn minh, lành mạnh, chấp hành tốt an toàn giao thông và quy định của pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán.

- Các Đảng bộ trực thuộc chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí mừng năm mới, tổng kết năm, đón nhận phần thưởng thi đua,…thiết thực, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp nếp sống văn minh, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng và Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ xây dựng hướng dẫn, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Mậu Tuất; thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện; tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Thường trực Huyện ủy.

2. UBND huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018) và mừng Xuân Mậu Tuất; tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tuyên truyền trực quan.

3. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện   chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, công lao Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, nêu gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới. Tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên thực hiện tốt các quy định pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không vận chuyển, mua, bán, tàng trữ, đốt các loại pháo nổ, không đánh bạc, chấp hành nghiêm túc pháp luật về an toàn giao thông.

4. Văn phòng Huyện uỷ chủ trì, phối hợp cùng Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị gặp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Mậu Tuất. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp tình hình thực hiện, báo cáo Thường trực Huyện ủy.

5. Các Đảng bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm. Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau dịp kỷ niệm. Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện đợt tuyên truyền về Ban Thường vụ Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) trước ngày 15/02/2018).

 

V. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Mậu Tuất!

2. Nhiệt liệt chào mừng 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018) !

4. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

5. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Bình quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh!

6. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực phấn đấu xây dựng Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững!

7. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2018!

8. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Khánh năm 2018!

          9. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Khánh quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2018 !

10. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ!

11. Tích cực nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

12. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Căn cứ Hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

 

 

                                                                                                                                        (Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy)