Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
70269

Online: 3

Hôm nay: 103

Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018

Thứ tư, 11/04/2018

         Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-UBND, ngày 09/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018; Kế hoạch số 74-KH/BTGTU, ngày 27/02/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Ninh Bình về Tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018, Ban Thường vụ Huyện uỷ xây dựng Kế hoạch tuyên truyền như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền đậm nét về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc tới nhân dân trong tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế, qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

- Thông qua công tác tuyên truyền kỷ niệm và Lễ hội tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân trong Huyện ra sức thi đua yêu nước, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI và Đại hội Đảng bộ huyện Yên Khánh lần thứ XXIII.

- Quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng về đất và người Cố đô Hoa Lư nói riêng, Việt Nam nói chung, nhằm thu hút đầu tư, khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, phát triển các hoạt động thương mại, du lịch, thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia về du lịch và bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hoá của dân tộc.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm và Lễ hội cần được tổ chức phong phú, đa dạng, ấn tượng, trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; mang đậm dấu ấn truyền thống lịch sử, bản sắc dân tộc và có tính giáo dục cao, xứng tầm với vai trò, vị thế của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc.

- Đề cao trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của từng cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để tổ chức các hoạt động tuyên truyền.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN

          1. Đợt thứ nhất (trước dịp Lễ kỷ niệm, từ 20/2/2018 đến 31/3/2018)

1.1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm

- Tuyên truyền đậm nét về vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt - Nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc tới nhân dân trong huyện, trong tỉnh, trong nước và bạn bè quốc tế. Qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức Lễ kỷ niệm; các hoạt động, công trình trọng điểm, phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 của các cấp, các ngành, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và huyện.

- Quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội, truyền thống, văn hóa đặc sắc, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam nói chung, của vùng đất, con người Cố đô Hoa Lư nói riêng; những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh của huyện trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc.

          1.2. Các hình thức và biện pháp triển khai

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn, định hướng nội dung tuyên truyền về Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018; truyền thống lịch sử, văn hóa vùng đất, con người Cố đô Hoa Lư..., các hoạt động chào mừng kỷ niệm tại hội nghị báo cáo viên, trên trang thông tin điện tử của huyện, hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở và trên Bản tin huyện Yên Khánh; cung cấp tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư gửi các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Đài Truyền thanh huyện. (Thời gian ngay sau khi Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Đề cương tuyên truyền).

- Đài truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin, bài tuyên truyền về Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018. Tập trung tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa lịch sử sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt; phản ánh các hoạt động kỷ niệm; thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, của huyện trong thời kỳ đổi mới và hội nhập; những tiềm năng, lợi thế, các sản phẩm du lịch; về hình ảnh, truyền thống lịch sử, văn hóa vùng đất, con người Cố đô nói riêng, Ninh Bình nói chung.

- Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền theo Kế hoạch của Huyện ủy và UBND huyện. Củng cố hệ thống pa nô trên các trục đường chính, cổng chào, khẩu hiệu tường (Hoàn thành trước ngày 31/3/2017). Đồng thời chuẩn bị băng rôn, cờ, phướn để chăng, treo trong dịp tổ chức Lễ kỷ niệm. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tại trung tâm huyện; hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng tại cơ sở trong dịp Lễ kỷ niệm; thường xuyên đôn đốc kiểm tra công tác tuyên truyền, báo cáo kết quả tuyên truyền về UBND huyện và Huyện uỷ qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Chi hội Văn học nghệ thuật, Câu lạc bộ thơ huyện Yên Khánh phát động, khuyến khích, động viên các hội viên, các văn nghệ sỹ tích cực sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chào mừng kỷ niệm và Lễ hội Hoa Lư.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện bám sát Kế hoạch của Huyện uỷ và UBND huyện, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

2. Đợt thứ hai (Đợt tuyên truyền cao điểm từ 01/4/2018 đến 28/4/2018)

  1. Nội dung tuyên truyền trọng tâm

- Tăng cường thời lượng, loại hình để tập trung tuyên truyền sâu rộng, đậm nét vị trí, vai trò, ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, quê hương Ninh Bình nói riêng; những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình đạt được trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Phản ảnh kịp thời, đậm nét, sâu rộng công tác chuẩn bị, các hoạt động chào mừng kỷ niệm và Lễ hội theo kế hoạch của UBND tỉnh.

- Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá tiềm năng thế mạnh về kinh tế - xã hội, những nét đẹp văn hóa, danh lam thắng cảnh, đất và người Ninh Bình trong tiến trình hội nhập, nhằm thu hút đầu tư, khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy sự nghiệp đổi mới, phát triển các hoạt động thương mại, du lịch, thực hiện có hiệu quả Chương trình Quốc gia về du lịch và bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hoá của dân tộc.

- Tuyên truyền không khí thi đua sôi nổi, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm; tâm trạng phấn khởi, tự hào của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trước những thành tựu mà tỉnh Ninh Bình đã đạt được thời gian qua; sự tin tưởng, kỳ vọng và quyết tâm xây dựng tỉnh Ninh Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phấn đấu đưa Ninh Bình ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

          2. Các hình thức, biện pháp triển khai

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền trực quan, Đài truyền thanh, báo cáo viên và Bản tin huyện Yên Khánh, Trang thông tin điện tử, các ấn phẩm và tài liệu tuyên truyền.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan và các hoạt động chào mừng ở tất cả các xã, thị trấn.

- Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao; kiểm tra, đôn đốc tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn treo cờ, phướn, khẩu hiệu, băng rôn và hướng dẫn, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc từ ngày 10/4/2018 đến hết ngày 02/5/2018 (treo cờ Tổ quốc chú ý: đảm bảo treo ở nơi trang trọng; không treo cờ cũ, rách, bạc màu); đặc biệt quan tâm chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền trực quan, nhất là các cụm pa nô tấm lớn trên các tuyến đường trung tâm trên địa bàn huyện, đường quốc lộ 10, trung tâm các xã, thị trấn.

3. Đợt thứ ba (Sau dịp kỷ niệm, từ 29/4/2018 đến hết năm 2018)

- Hệ thống Đài truyền thanh huyện và các xã, thị trấn, Bản tin Huyện, trang thông tin điện tử huyện, tập trung tuyên truyền về kết quả, ý nghĩa của sự kiện; kết quả đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018) và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 của các ngành, đoàn thể, các các xã, thị trấn; phản ánh tâm tư, tình cảm, dư luận của nhân dân về sự kiện. Gắn nội dung tuyên truyền trên với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước như: Kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 64 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Kỷ niệm 73 năm Ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam…và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh của huyện và địa phương trong năm 2018.

- Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá - Thể thao chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trước, trong và sau tổ chức Lễ hội Hoa Lư năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tham mưu xây dựng Kế hoạch; phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư gửi các tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội để triển khai thống nhất nội dung tuyên truyền.

- Định hướng nội dung tuyên truyền cho Đài truyền thanh huyện và cơ sở; tổ chức tuyên truyền về Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018; truyền thống lịch sử, văn hóa vùng đất, con người Cố đô Hoa Lư..., các hoạt động chào mừng kỷ niệm tại hội nghị báo cáo viên và trên Bản tin huyện Yên Khánh.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước, trong và sau Lễ kỷ niệm; kịp thời định hướng, giải quyết những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng về an ninh, trật tự.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác tuyên truyền trực quan và các hoạt động chào mừng trên địa bàn huyện.

2. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch; chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử huyện; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Đài Truyền thanh huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền kỷ niệm: tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng tại trung tâm huyện, thành lập đoàn tuyển tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại Lễ kỷ niệm; khuyến khích các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng tại cơ sở trong dịp Lễ kỷ niệm; tuyên truyền trực quan; củng cố hệ thống pa nô trên các tuyến đường, cổng chào, khẩu hiệu tường xong trước ngày 10/3/2018; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn treo cờ, phướn, khẩu hiệu, băng rôn và hướng dẫn, vận động nhân dân treo cờ từ ngày 10/4/2018 đến hết ngày 02/5/2018; tăng cường kiểm tra công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn huyện đảm bảo đúng nội dung, định hướng và quy định của pháp luật; chuẩn bị các điều kiện đón và làm việc với đoàn kiểm tra của tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm.

  3. Đài Truyền thanh huyện xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường tin, bài tuyên truyền về Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018; phản ánh các hoạt động chào mừng; tiềm năng, thế mạnh, truyền thống lịch sử, văn hóa của đất và người Ninh Bình trước, trong và sau dịp Lễ kỷ niệm...Thời gian tuyên truyền bắt đầu từ 5/3/2018 đến khi kết thúc sự kiện.

4. Các phòng, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ và trên cơ sở Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo và thực hiện tốt công tác tuyên truyền.

5. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền; đẩy mạnh đợt thi đua chào mừng huyện về đích nông thôn mới, 25 năm tái lập huyện gắn với kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt; kịp thời tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đợt 1 trước ngày 29/3/2018, đợt 2 trước ngày 26/4/2018.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)!

2. Chào mừng Lễ hội Hoa Lư năm 2018!

3. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Yên Khánh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968 - 2018)!

4. Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2018!

5. Đảng bộ, chính quyền Nhân dân tỉnh Ninh Bình chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, xây dựng quê hương Ninh Bình giàu đẹp, văn minh!

6. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xây dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu!

8. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

9. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

                                                                        (Nguồn Ban Tuyên giáo Huyện ủy)