Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56433

Online: 2

Hôm nay: 106

KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 17-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ sáu, 09/06/2017

 Công tác tuyên truyền miệng là một phương thức quan trọng trong công tác tư tưởng của Đảng, là kênh thông tin chính thống, trực tiếp tuyên truyền sâu rộng Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hệ thống chính trị của Trung ương và của địa phương đến người dân; thông tin thời sự thế giới, trong nước, trong tỉnh kịp thời, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng bộ và đồng thuận trong nhân dân.

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, trên địa bàn huyện Yên Khánh đạt được những kết quả chủ yếu như sau:

Thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo triển khai, quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền miệng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; qua đó, thể hiện sự nhất trí cao, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng nhằm cung cấp thông tin có định hướng về tình hình thế giới, khu vực và trong nước; những thuận lợi, khó khăn, thách thức, nhất là những vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; là công cụ sắc bén trong đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch nhất là trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, văn hóa, đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Đồng thời, tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của cấp uỷ đảng địa phương, nhất là tổ chức triển khai, quán triệt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; các nghị quyết Trung ương; nhất là Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW khóa XI và triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW khóa XII của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên từ huyện đến cơ sở với nhiều hình thức, phương pháp thực hiện được đổi mới sáng tạo.

Công tác tuyên truyền tiếp tục bám sát định hướng của Trung ương và chỉ đạo của các cấp ủy đảng, tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong nước, trong tỉnh, trong huyện; những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, địa phương; tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của địa phương; từ đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin và tình cảm đối với Đảng, khơi dậy ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động ngày càng cao trong Đảng và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Chỉ đạo các cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác chính trị tư tưởng, lấy hiệu quả công tác chính trị tư tưởng làm cơ sở quan trọng đánh giá đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; quán triệt nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng hướng về cơ sở; luôn theo dõi, bám sát cơ sở giải quyết thiết thực những yêu cầu về tư tưởng và lợi ích chính đáng của đảng viên và quần chúng nhân dân.

Về hoạt động công tác tuyên truyền miệng, nhất là sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007; Thông báo kết luận số 225-TB/TW, ngày 03/3/2009 về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới”. Các cấp ủy đảng luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, bám sát kế hoạch, đề cương, nội dung tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, cũng như nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, của đơn vị, địa phương, sâu sát cơ sở; từ đó giúp cho lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền  viên về công tác tuyên truyền miệng đảm bảo được tính định hướng về tư tưởng chính trị nhất quán từ Trung ương đến cơ sở; gắn tuyên truyền với cổ vũ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, cũng như lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, XII của Đảng.

Đội ngũ báo cáo viên từ huyện đến cơ sở thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đảm bảo đủ về số lượng và nâng cao chất lượng, nhất là sau đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020; nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của  công tác tuyên truyền miệng của Đảng, trực tiếp là cầu nối giữa Đảng với nhân dân. Toàn huyện có 03 báo cáo viên cấp tỉnh, 30 báo cáo viên cấp huyện và 157 tuyên truyền viên cấp cơ sở. Hầu hết báo cáo viên cấp tỉnh, cấp huyện đều có trình độ, năng lực; được đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ báo cáo viên và công tác tuyên giáo nên chất lượng hoạt động ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới. Công tác tổ chức quản lý đội ngũ báo cáo viên từng bước đi vào nền nếp; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên được quan tâm; chế độ phụ cấp báo cáo viên được chi trả kịp thời, đúng quy định.

Hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng thường xuyên phối hợp với Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lồng ghép tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận cũng như tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân để kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng các cấp trong lãnh đạo, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trên địa bàn. Qua đó, góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân, tạo niềm tin vững chắc vào đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhằm ổn định tình hình tư tưởng chính trị, tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ và các tầng lớp nhân dân; phòng, chống có hiệu quả “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; chống tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, lợi ích nhóm, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít…vv; thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền miệng, nên công tác quản lý, hướng dẫn hoạt động của đội ngũ báo cáo viên còn bất cập. Đội ngũ báo cáo viên tuy đông về số lượng nhưng năng lực, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ còn nhiều hạn chế, phương thức tuyên truyền miệng chậm được đổi mới; tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng chưa thường xuyên. Mặt khác, đội ngũ báo cáo viên nhất là cơ sở thường xuyên thay đổi, hầu hết hoạt động kiêm nhiệm, hoạt động chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin từ trên xuống; chưa thực hiện tốt việc đối thoại, lý giải những vấn đề thực tiễn đặt ra.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, hoạt động báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng các cấp cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, Ban tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị 17-CT/TW, ngày 15/10/2007; Thông báo kết luận số 225-TB/TW, ngày 03/3/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng của Đảng trong tình hình mới”. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền miệng; kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho nhân dân ở nơi công tác và cư trú. Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trực tiếp là Bí thư cấp ủy đối với công tác tuyên truyền miệng, coi đây là một tiêu chí đánh giá công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; góp phần đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, ngăn chặn tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt hiệu quả. Trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền miệng về: Các nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Định kỳ hằng quý, tổ chức sơ kết việc thực hiện kế hoạch tuyên truyền, đánh giá kết quả, định hướng trọng tâm tuyên truyền của quý tiếp theo.

Bốn là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, địa phương, truyền thống của ngành; gắn với tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Gắn với tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, đối tượng thanh, thiếu niên, sinh viên, học sinh về chấp hành pháp luật, tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Năm là, quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên các cấp, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực chuyên môn của đội ngũ làm công tác tuyên truyền miệng từ huyện đến cơ sở, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới./.

                                                                   Ban Tuyên giáo Huyện ủy