Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56439

Online: 3

Hôm nay: 112

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG VẺ VANG, TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Thứ năm, 30/07/2015

 Cách đây 85 năm, ngày 1/8/1930, Ban Cổ Động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu “Ngày Quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất và sớm nhất còn lưu lại cho tới nay được đề rõ: Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành.

Từ mốc son lịch sử ngày 1/8/1930 đó, ngày 17/2/2000 Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng khoá VIII đã chuẩn y lấy ngày 1/8 hàng năm là ngày truyền thống ngành công tác tư tưởng của Đảng (nay là ngày truyền thống ngành tuyên giáo).

 Từ khi được thành lập đến nay, trong suốt quá trình lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định công tác tuyên giáo có vai trò đặc biệt quan trọng, có sức mạnh to lớn, là vũ khí sắc bén trong quá trình đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc; thực hiện công cuộc đổi mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo đã thực sự là một trong ba bộ phận cơ bản của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm cho Đảng vững mạnh về cả chính trị, tư tưởng và tổ chức; là bộ phận cực kỳ quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng. Với vị trí quan trọng đó mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng của cả hệ thống chính trị, trong đó những cán bộ làm công tác tuyên giáo, những chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng là tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, làm cho tư tưởng của Đảng, những giá trị tốt đẹp của dân tộc và những tinh hoa văn hóa thế giới thâm nhập vào quần chúng, chiếm vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội, trở thành lực lượng và sức mạnh vật chất to lớn.

85 năm qua, kể từ ngày 1-8-1930, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo luôn gắn liền với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc qua tất cả các thời kỳ và đã đạt được những thành tựu to lớn, rất đáng tự hào. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo không ngừng phấn đấu và trưởng thành, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong mọi thời điểm, mọi hoàn cảnh, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng đều tỏ rõ lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, vững vàng về tư tưởng và bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng giao phó.

Trong những năm vận động cách mạng, những người cộng sản và những người yêu nước đã vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào nhân dân để làm công tác tuyên truyền, giác ngộ, tập hợp, rèn luyện, tiến tới tổ chức quần chúng đi theo tiếng gọi và mục tiêu chiến đấu của Đảng, thực hiện khát vọng của dân tộc là độc lập, tự do. Thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, có sự đóng góp to lớn của công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng, là thắng lợi của quá trình biến lý tưởng của Đảng thành sức mạnh vô địch của quần chúng, thành hiện thực cách mạng.

Trong những năm kháng chiến trường kỳ gian khổ nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên giáo, công tác tư tưởng đã góp phần bồi dưỡng, xây dựng và phát triển sức mạnh và giá trị con người Việt Nam, khơi dậy và tổ chức các phong trào của quần chúng, biến thành cao trào cách mạng trong đấu tranh và xây dựng. Hàng vạn hình mẫu chiến đấu dũng cảm, xả thân vì nước đã làm xúc động lòng người, kết thành sức mạnh làm nên chiến thắng trong các cuộc đọ sức lịch sử giữa dân tộc Việt Nam và kẻ thù xâm lược. Hàng nghìn cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng- văn hóa, tuyên truyền trên các lĩnh vực, trong các loại hình của công tác tuyên giáo, như phóng viên, biên tập viên, nhà văn, nhà báo, nhà nhiếp ảnh, điện ảnh, nhạc sĩ, họa sĩ, anh chị em văn công,... đã anh dũng hy sinh ở những nơi mũi nhọn, nóng bỏng nhất với tư thế của người chiến sĩ - nghệ sĩ, chiến sĩ - tuyên huấn.

Trong những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo đã chú trọng tổng kết các sáng kiến của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xác định và phát triển đường lối đổi mới, củng cố niềm tin vào lý tưởng của Đảng, ngay cả khi cách mạng gặp nhiều khó khăn; khơi dậy sức sáng tạo của nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước vượt qua nhiều thử thách, lập được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đồng thời góp phần xây dựng con người Việt Nam với những phẩm chất tốt đẹp, có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, lòng nhân ái, khoan dung, sự tinh tế trong ứng xử, giản dị trong lối sống; kế tục và phát huy truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước và truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc qua hàng ngàn năm lịch sử.

Với vai trò là một bộ phận của công tác xây dựng Đảng, công tác tư tưởng đã trực tiếp góp phần tạo nên một hệ thống các quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối chính trị của cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh, phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần gang thép của những người cộng sản, những chiến sĩ yêu nước Việt Nam; tạo ra sức mạnh đại đoàn kết, thống nhất của hệ thống tổ chức đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân; góp phần củng cố, xây dựng và phát triển Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức thật sự vững mạnh, trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân. Đồng thời, đóng góp quan trọng vào cuộc đấu tranh tư tưởng, phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái; vạch trần những âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình"; làm thất bại chiến lược đánh vào tư tưởng, vào niềm tin và chia rẽ nội bộ hòng làm tan rã Đảng ta của các thế lực thù địch.

Thực hiện chủ trương của Trung ương cuối năm 1950 Tỉnh ủy Ninh Bình chỉ đạo thành lập Ban tuyên huấn các huyện, đầu năm 1951 Ban Tuyên huấn Huyện ủy Yên Khánh được thành lập để đảm nhận vai trò làm công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng và huấn luyện, phục vụ công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Công tác tuyên huấn đã góp phần quan trọng vào việc giáo dục, đào tạo, huấn luyện nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ và văn hóa cho cán bộ, đảng viên, kịp thời bổ sung cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kháng chiến. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ban Tuyên huấn Huyện ủy đã phối hợp với các ngành văn hóa thông tin, truyền thanh, bám sát đường lối chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy bám sát cơ sở tuyên truyền vận động nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt; nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ; góp phần cùng cả nước đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn.

Từ khi tái lập huyện (9/1994) đến nay, nhất là những năm đầu tái lập huyện, trong điều kiện có nhiều khó khăn cả về biên chế, tổ chức và điều kiện cơ cở vật chất. Song dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo toàn huyện luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, giúp cấp uỷ tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời có hiệu quả các chỉ thị thị, nghị quyết của Huyện ủy, Tỉnh uỷ; chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Trung ương Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, ổn định chính trị xã hội, thúc đẩy hành động cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đoàn kết, thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế-xã hội hàng năm.

Thực hiện chủ trương của Tỉnh uỷ Ninh Bình và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, tháng 3/2007, Ban tuyên giáo Đảng uỷ các xã, thị trấn được thành lập. Công tác Tuyên giáo từ huyện đến các xã, thị trấn đã tập trung vào tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưỏng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Công tác nắm bắt tình hình dư luận xã hội được chú trọng. Công tác nghiên cứu biên soạn, cập nhật tư liệu lịch sử Đảng bộ huyện, đảng bộ các xã, thị trấn thực hiện đạt kết quả tốt, được đánh giá là huyện hoàn thành sớm nhất trong toàn tỉnh. Trong quá trình hoạt động, công tác tuyên giáo của huyện luôn hướng về cở sở, bám sát cuộc sống, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền động viên các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh và sự phát triển, sự đổi mới của huyện sau gần 21 năm tái lập huyện.  

   Trong chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển, Ban tuyên giáo Huyện ủy và Đảng ủy các xã, thị trấn, luôn nhận được sự lãnh đạo của Huyện ủy; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; sự phối kết hợp tạo điều kiện của HĐND, UBND các cấp và các ngành; sự đoàn kết, phấn đấu, khắc phục khó khăn của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ làm công tác Tuyên giáo trong toàn huyện.

Với truyền thống vẻ vang của ngành tuyên giáo trong 85 năm qua, chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm để vận dụng và phát huy trong thời gian tới đó là:

1. Phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo gắn với thực tiễn cuộc sống, phục vụ cho việc xây dựng đường lối chính trị, đưa đường lối ấy vào cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ cách mạng.

2. Định hướng tư tưởng đúng và kịp thời, nhất là khi có tình hình biến động phức tạp và trong các bước ngoặt của cách mạng. Phát huy thế chủ động tiến công trên mặt trận tư tưởng, khoa giáo, kết hợp chặt chẽ “ Xây” và “ chống” biểu dương và phê bình.

3. Công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo phải gắn liền với công tác tổ chức, công tác kiểm tra, công tác dân vận của Đảng, gắn với phong trào cách mạng của quần chúng; nói đi đôi với làm.

4. Kết hợp ba mặt giáo dục lý luận Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối chính sách của Đảng, kiến thức văn hoá, quản lý, kỹ thuật, phẩm chất và đạo đức cách mạng. Nâng cao tính khoa học, đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền trong công tác tuyên giáo.

5. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo.

  Tự hào về truyền thống 85 năm xây dựng và phát triển ngành Tuyên giáo, các thế hệ cán bộ làm công tác Tuyên giáo huyện nhà nguyện luôn tin tưởng và kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; tiếp tục phát huy truyền thống của ngành, nỗ lực rèn luyện, nghiên cứu, học tập, trao đổi kiến thức nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, góp phần xây dựng quê hương Yên Khánh ngày càng giàu đẹp, văn minh.

                                                            

 

 

                                                             Tống Thanh Hùng

                                          TVHU- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy