Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56433

Online: 2

Hôm nay: 106

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI)

Thứ tư, 30/07/2014

 Ngày 29/7, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9, BCH Trung ương Đảng (khoá XI). Đồng chí Phan Tiến Dũng, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Hội VHNT tỉnh, Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các đảng uỷ trực thuộc tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức các huyện, thành, thị uỷ, đảng uỷ trực thuộc…

 

 

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

 

 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Trường, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Về định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân-thiện-mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn học thực sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa. Xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa và tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Đình Vinh, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ thông tin, quán triệt một số chủ trương về công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị tiến tới Đại hội XII của Đảng, được thông qua tại Hội nghị Trung ương lần thứ 9.

Theo đó, đồng chí Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ phân tích rõ những quy định, thay đổi mới của quy chế bầu cử trong Đảng nhằm giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, làm cho Đảng ta thật sự là một tổ chức cách mạng chặt chẽ, kỷ cương, đoàn kết, thống nhất cao; định hướng Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng được đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ quán triệt Kết luận số 90 ngày 4/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá X) về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Tiến Dũng, TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cho rằng, hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) được tổ chức nhằm giúp cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý nắm được nội dung tinh thần của Nghị quyết, từ đó xây dựng triển khai thực hiện tại các đảng bộ, chi bộ địa phương một cách thiết thực hiệu quả, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng cho nhân dân hiểu được chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta.

Đồng chí  yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 theo đúng kế hoạch, đối với cấp huyện, thành, thị uỷ xong trước ngày 25/8, cấp uỷ cơ sở xong trước 20/9, gắn với xây dựng chương trình hành động của cấp, ngành, địa phương mình; đồng thời tích cực đóng góp ý kiến để hoàn thiện Chương trình hành động của tỉnh nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI).

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần triển khai thực hiện tốt trong thời gian tới. Đó là: Đội ngũ cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, các đảng uỷ trực thuộc cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiền phong, nghiêm túc trong học tập, xây dựng kế hoạch của cấp, ngành mình để tổ chức thực hiện Nghị quyết, gắn với đẩy mạnh thực hiện việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đơn vị.

Căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng địa phương, đơn vị để lựa chọn những nội dung của Nghị quyết để tổ chức quán triệt, nghiên cứu sâu; chuẩn bị tốt các nội dung bài giảng, đội ngũ báo cáo viên, cơ sở vật chất… Đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức và phương pháp học tập, nghiên cứu, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng theo hướng ngày càng chất lượng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả. Tiếp tục tuyên truyền theo sự chỉ đạo của Trung ương về tình hình biển Đông để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu đúng, hiểu rõ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Trên cơ sở thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị, việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” phải bảo đảm vừa giữ được nét truyền thống, vừa phù hợp với yêu cầu phát triển của hiện tại và tương lai, chú trọng xây dựng hình ảnh văn hóa, nếp sống văn hóa đặc thù của ngành, nghề, địa phương, tiến tới xây dựng con người trong thời đại mới, có trách nhiệm cao với xã hội và nghĩa vụ công dân…

Theo Baoninhbinh.org.vn