Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
56131

Online: 2

Hôm nay: 93

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018

Thứ tư, 24/04/2019
      Biểu số 70/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
       Đơn vị: Triệu đồng     
STT Nội dung  Dự toán năm 2017   Ước thực hiện năm 2017  Dự toán năm 2018 So sánh (%)
           
A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN        
I Nguồn thu ngân sách         319.273,74          626.569,32        626.449,37            99,98  
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp          62.891,74          190.577,81   321.504,57 168,70
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên        256.382,00          402.950,87        304.944,80            75,68  
- Thu bổ sung cân đối ngân sách        256.045,00         256.045,00   256.045,00 100,00
- Thu bổ sung có mục tiêu               337,00         146.905,87   48.899,80 33,29
3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính                        -                          -        
4 Thu kết dư                       -                          -        
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                       -              33.040,64     0
II Chi ngân sách        319.273,74          626.569,32        626.449,37            99,98  
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện        319.273,74          503.277,85   626.449,37 124,47
2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới                       -            113.501,37      
- Chi bổ sung cân đối ngân sách                       -              67.732,00      
- Chi bổ sung có mục tiêu                       -              45.769,37      
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau                       -                9.790,10      
III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP         
B NGÂN SÁCH XÃ        
I Nguồn thu ngân sách           89.745,26          186.597,80        218.396,13          117,04  
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp          22.013,26            66.380,08   140.124,93 211,09
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên          67.732,00          113.501,37   78.271,20 68,96
- Thu bổ sung cân đối ngân sách          67.732,00           67.732,00   67.732,00 100,00
- Thu bổ sung có mục tiêu           45.769,37   10.539,20 23,03
3 Thu kết dư                       -                          -        
4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                       -                6.716,35     0
II Chi ngân sách           89.745,26          186.597,80        218.396,13          117,04  
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã          89.745,26          186.597,80        218.396,13          117,04  
2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới                        -                          -        
- Chi bổ sung cân đối ngân sách                       -                          -        
- Chi bổ sung có mục tiêu                       -                          -        
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau                       -