Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
159975

Online 5

Hôm nay 53

Hôm qua 0

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018

Thứ tư, 24/04/2019
      Biểu số 70/CK-NSNN
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2018
       Đơn vị: Triệu đồng     
STT Nội dung  Dự toán năm 2017   Ước thực hiện năm 2017  Dự toán năm 2018 So sánh (%)
           
A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN        
I Nguồn thu ngân sách         319.273,74          626.569,32        626.449,37            99,98  
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp          62.891,74          190.577,81   321.504,57 168,70
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên        256.382,00          402.950,87        304.944,80            75,68  
- Thu bổ sung cân đối ngân sách        256.045,00         256.045,00   256.045,00 100,00
- Thu bổ sung có mục tiêu               337,00         146.905,87   48.899,80 33,29
3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính                        -                          -        
4 Thu kết dư                       -                          -        
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                       -              33.040,64     0
II Chi ngân sách        319.273,74          626.569,32        626.449,37            99,98  
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện        319.273,74          503.277,85   626.449,37 124,47
2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới                       -            113.501,37      
- Chi bổ sung cân đối ngân sách                       -              67.732,00      
- Chi bổ sung có mục tiêu                       -              45.769,37      
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau                       -                9.790,10      
III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP         
B NGÂN SÁCH XÃ        
I Nguồn thu ngân sách           89.745,26          186.597,80        218.396,13          117,04  
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp          22.013,26            66.380,08   140.124,93 211,09
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên          67.732,00          113.501,37   78.271,20 68,96
- Thu bổ sung cân đối ngân sách          67.732,00           67.732,00   67.732,00 100,00
- Thu bổ sung có mục tiêu           45.769,37   10.539,20 23,03
3 Thu kết dư                       -                          -        
4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang                       -                6.716,35     0
II Chi ngân sách           89.745,26          186.597,80        218.396,13          117,04  
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã          89.745,26          186.597,80        218.396,13          117,04  
2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới                        -                          -        
- Chi bổ sung cân đối ngân sách                       -                          -        
- Chi bổ sung có mục tiêu                       -                          -        
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau                       -