TT Số VB Tên Văn bản Ban hành Slug Danh mục
56/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 10/01/2020 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
32/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 06/01/2020 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
27/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 06/01/2020 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
26/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 06/01/2020 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-thanh-tra-tinh-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
594/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25/12/2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
15/QĐ-UBND QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 03/1/2020 qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
1619/QĐ-UBND QĐ v/v Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 31/12/2019 qd-vv-ban-hanh-ke-hoach-ra-soat-danh-gia-quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-va-xay-dung-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cac-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020 Văn bản của Tỉnh
1620/QĐ-UBND QĐ Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2020 31/12/2019 qd-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020 Văn bản của Tỉnh
1620/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 13/2/2020 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
197/QĐ-UBND Quyết định công bố hết dịch tả lợn Châu Phi tại xã Khánh Mậu quyet-dinh-cong-bo-het-dich-ta-lon-chau-phi-tai-xa-khanh-mau Văn bản của Huyện
197/QĐ-UBND Quyết định công bố hết dịch tả lợn Châu Phi tại xã Khánh Mậu quyet-dinh-cong-bo-het-dich-ta-lon-chau-phi-tai-xa-khanh-mau Văn bản của Huyện
QĐ 86 Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực năm 2019 17-01-2020 quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hdnd-ubnd-tinh-het-hieu-luc-nam-2019 Văn bản của Tỉnh
23/QĐ-UBND Quyết định ban hành danh mục văn bản quy phạm phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành năm 2020 được Luật giao 06-01-2020 quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-van-ban-quy-pham-pham-phap-luat-do-ubnd-tinh-ban-hanh-nam-2020-duoc-luat-giao Văn bản của Tỉnh
1239/QĐ-UBND QĐ V/v công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9001:2008 04-11-2019 qd-vv-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-90012008 Văn bản của Huyện
1168-CV/HU Triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị 18-10-2019 trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-52-nqtw-cua-bo-chinh-tri Văn bản của Huyện
1095/QĐ-UBND Quyết định về việc trợ cấp tiền mai táng phí đối với người tham gia kháng chiến 17/10/2019 quyet-dinh-ve-viec-tro-cap-tien-mai-tang-phi-doi-voi-nguoi-tham-gia-khang-chien Văn bản của Huyện
1197/UBND-KHTC Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước 18-10-2019 day-manh-thuc-hien-cong-khai-ngan-sach-nha-nuoc Văn bản của Huyện
66-NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh đầu tư dự án xây dựng trường trngj điểm chất lượng cao THCS Thị trấn Yên Ninh, huyệ Yên Khánh 01-10-2019 nghi-quyet-dieu-chinh-dau-tu-du-an-xay-dung-truong-trngj-diem-chat-luong-cao-thcs-thi-tran-yen-ninh-huye-yen-khanh Văn bản của Huyện
36/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 10-10-2019 quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-thuoc-cac-xa-phuong-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
11-BNV Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành 30-09-2019 bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-noi-vu-ban-hanh Văn bản của Trung ương
37/2019/TT-BGTVT Công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực quản lý của cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi 03-10-2019 cong-bo-vung-nuoc-cang-bien-thuoc-dia-phan-tinh-quang-ngai-va-khu-vuc-quan-ly-cua-cang-vu-hang-hai-quang-ngai Văn bản của Trung ương
444/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tuch hành chính thuộc chứ năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 20-09-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuch-hanh-chinh-thuoc-chu-nang-quan-ly-cua-so-nong-nghiep-va-ptnt-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
456/QĐ-UBND QĐ V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh NInh Bình 26-09-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
458/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình 27-09-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-mot-so-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
388/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 31-07-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
387/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 01-08-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
331/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 27-06-2019 qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-cong-thuong-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
359/QĐ-UBND QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 10-07-2019 qd-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-tu-phap-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
326/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông Vận tải; thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25-06-2019 qd-vv-phe-duyet-cac-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-giao-thong-van-tai-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
340/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính, thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 04-07-2019 qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-tai-chinh-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
370/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 18-07-2019 qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-tthc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-noi-vu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
350/QĐ-UBND QĐ v/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 08-07-2019 qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
348/QĐ-UBND QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và Xã hội, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 05-07-2019 qd-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
368/QĐ-UBND QĐ v/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 17-07-2019 qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
808/QĐ-UBND QĐ V/v Ban hành hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động của UBND huyện Yên Khánh năm 2018 31-08-2018 qd-vv-ban-hanh-he-thong-tai-lieu-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-9001-2008-vao-hoat-dong-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-nam-2018 Văn bản của Huyện
877/QĐ-TTg QĐ Ban hành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019 18-07-2018 qd-ban-hanh-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-de-cac-bo-nganh-dia-phuong-thuc-hien-trong-cac-nam-2018-2019 Văn bản của Trung ương
230/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình 12-04-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
231/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội 12-04-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi Văn bản của Tỉnh
1350/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 01-11-2018 qd-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008 Văn bản của Huyện
53/QĐ-UBND QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình 16-01-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
54/QĐ-UBND QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh NB 16-01-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-nb Văn bản của Tỉnh
104/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, bãi bỏ một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25-01-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-mot-so-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-ptnt-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
126/QĐ-UBND QĐ V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh NB 31-01-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-tinh-nb Văn bản của Tỉnh
142/QĐ-UBND QĐ V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh NB 27-02-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-nb Văn bản của Tỉnh
169/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội bàn tỉnh Ninh Bình 20-03-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
182/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình 01-04-2019 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
185/QĐ-UBND QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Lao động TBXH, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 26-03-2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-tbxh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
218/QĐ-UBND QĐ V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã, trên địa bàn tỉnh NB 05-04-2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-nb Văn bản của Tỉnh
241/QĐ-UBND QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh NB 18-04-2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-nb Văn bản của Tỉnh
280/QĐ-UBND QĐ v/v công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Ninh Bình 14-05-2018 qd-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-huy-bo-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
281/QĐ-UBND QĐ v/v công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc chức năng quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện tỉnh Ninh Bình 14-05-2018 qd-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-ptnt-ubnd-cap-huyen-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
300/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25-05-2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
304/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 30-05-2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
329/QĐ-UBND "QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình " 08-06-2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh- Văn bản của Tỉnh
364/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình 09-07-2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
348/QĐ-UBND QĐ v/v công bố danh mục TTHC được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh; thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 25-06-2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-tthc-duoc-chuan-hoa-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-thanh-tra-tinh-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
397/QĐ-UBND Quyết định v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Ninh Bình. 02-08-2018 quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
400/QĐ-UBND QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 07-08-2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
22/QĐ-UBND QĐ Về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển các dịch vụ đô thị thông minh tỉnh Ninh Bình năm2019 05/01/2019 qd-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-phat-trien-cac-dich-vu-do-thi-thong-minh-tinh-ninh-binh-nam2019 Văn bản của Tỉnh
05-NQ/BCS NQ Về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thành lập và vận hành hoạt động có hiệu quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình, nhằm tăng cường nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 10/01/2019 nq-ve-tap-trung-lanh-dao-chi-dao-day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-thanh-lap-va-van-hanh-hoat-dong-co-hieu-qua-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-ninh-binh-nham-tang-cuong-nang-cao-chat-luong-thuc-thi-cong-vu-cua-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản của Tỉnh
702/QĐ-UBND QĐ V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 28/12/2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-gddt-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
504/QD-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH. 11/10/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
482/QD-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH 02/10/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
481/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ, TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH. 02/10/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
487/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH BÌNH. 03/10/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
348/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH; THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH; UBND CẤP HUYỆN; UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH. 25/6/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-thanh-tra-tinh-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
425/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH 20/8/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
428/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH, CÁC SỞ, BAN, NGÀNH CỦA TỈNH, UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH. 22/8/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinh-cac-so-ban-nganh-cua-tinh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
1694/SNN-VP DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐỐI VỚI CÁC LĨNH VỰC THUỘC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN. 29/10/2018 danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-doi-voi-cac-linh-vuc-thuoc-nganh-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon Văn bản của Tỉnh
528/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, UBND CẤP HUYỆN TỈNH NINH BÌNH. 30/10/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ubnd-cap-huyen-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
527/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH. 30/10/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
475/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN; UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH NINH BÌNH. 24/9/2018 quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-mot-so-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
418/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ, CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND HUYỆN YÊN KHÁNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG. 14/3/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-bo-sung-sua-doi-bai-bo-cac-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong Văn bản của Tỉnh
381/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ, THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TỈNH NINH BÌNH. 20/7/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-mot-so-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thi-dua-khen-thuong-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
408/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, BÃI BỎ MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH BÌNH 09/8/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-mot-so-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
140/2018/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 08/10/2018 nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi Văn bản của Trung ương
508/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH. 15/10/2018 quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
0004 Công văn 25/UBND-VP về việc tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Bính thân năm 2016 12/01/2016 cong-van-25ubnd-vp-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-don-tet-nguyen-dan-binh-than-nam-2016 Văn bản của Huyện
0002 Kế hoạch 03-KH/HU về tổ chức để nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và Đại hội XII của Đảng 07/8/2015 ke-hoach-03-khhu-ve-to-chuc-de-nhan-dan-thao-luan-gop-y-kien-vao-du-thao-cac-van-kien-trinh-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xxi-va-dai-hoi-xii-cua-dang Văn bản của Huyện
0003 Kế hoạch 05-KH/HU về Tuyên truyền Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 - 2020, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng 03/9/2015 ke-hoach-05-khhu-ve-tuyen-truyen-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-ninh-binh-lan-thu-xxi-nhiem-ky-2015-2020-tien-toi-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xii-cua-dang Văn bản của Huyện
0044 Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm 09/7/2015 nghi-dinh-612015nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-va-quy-quoc-gia-ve-viec-lam Văn bản của Trung ương
0043 Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. 09/6/2015 nghi-dinh-562015nd-cp-ve-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc Văn bản của Trung ương
0041 Nghị định 43/2015/NĐ-CP quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước 06/5/2015 nghi-dinh-432015nd-cp-quy-dinh-lap-quan-ly-hanh-lang-bao-ve-nguon-nuoc Văn bản của Trung ương
0042 Nghị định 45/2015/NĐ-CP quy định về hoạt động đo đạc bản đồ 06/5/2015 nghi-dinh-452015nd-cp-quy-dinh-ve-hoat-dong-do-dac-ban-do Văn bản của Trung ương
0040 Quyết định 1153/QĐ-TTCP về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước Nhà nước của TTCP giai đoạn 2011-2014 08/5/2015 quyet-dinh-1153qd-ttcp-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-nha-nuoc-cua-ttcp-giai-doan-2011-2014 Văn bản của Trung ương
0038 Thông tư 19/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan chắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận 23/4/2015 thong-tu-192015tt-btnmt-quy-dinh-chi-tiet-viec-tham-dinh-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-quan-chac-moi-truong-va-mau-giay-chung-nhan Văn bản của Trung ương
0039 Nghị định 38/2015/NĐ-CP quy định về quản lý chất thải và phế liệu 24/4/2015 nghi-dinh-382015nd-cp-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-thai-va-phe-lieu Văn bản của Trung ương
0036 Nghị định 39/2015/NĐ-CP Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số 27/4/2015 nghi-dinh-392015nd-cp-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-cho-phu-nu-thuoc-ho-ngheo-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-khi-sinh-con-dung-chinh-sach-dan-so Văn bản của Trung ương
0037 Nghị định 41/2015/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân", "Thầy thuốc Ưu tú" 05/5/2015 nghi-dinh-412015nd-cp-quy-dinh-xet-tang-danh-hieu-thay-thuoc-nhan-dan-thay-thuoc-uu-tu Văn bản của Trung ương
0035 Nghị định 16/2015/NĐ-CP về tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập 14/02/2015 nghi-dinh-162015nd-cp-ve-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap Văn bản của Trung ương
0032 Thông tư 11/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/3/2015 thong-tu-112015tt-btnmt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong Văn bản của Trung ương
0033 Thông tư 12/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/3/2015 thong-tu-122015tt-btnmt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong Văn bản của Trung ương
0034 Thông tư 13/2015/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 31/3/2015 thong-tu-132015tt-btnmt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong Văn bản của Trung ương
0031 Thông tư 41/2015/TT-BTC về việc sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 27/3/2015 thong-tu-412015tt-btc-ve-viec-sua-doi-dieu-9-thong-tu-so-392011tt-btc-ngay-2232011 Văn bản của Trung ương
0026 Nghị định 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra. 27/3/2015 nghi-dinh-332015nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-viec-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra Văn bản của Trung ương
0027 Thông tư 02/2015/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh gia và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ ko sử dụng NSNN 06/3/2015 thong-tu-022015tt-bkhcn-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-viec-danh-gia-va-tham-dinh-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-ko-su-dung-nsnn Văn bản của Trung ương
0028 Quyết định 09/2015/QĐ-TTg về Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương 25/3/2015 quyet-dinh-092015qd-ttg-ve-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-tai-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-o-dia-phuong Văn bản của Trung ương
0030 Quyết định 447/QĐ-BTC về công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính 10/3/2015 quyet-dinh-447qd-btc-ve-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-da-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-tai-chinh Văn bản của Trung ương
0023 Thông tư số 03/2015/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư 13/2010/TT-BNV quy định chi tết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức... 10/3/2015 thong-tu-so-032015tt-bnv-sua-doi-bo-sung-dieu-9-thong-tu-132010tt-bnv-quy-dinh-chi-tet-mot-so-dieu-ve-tuyen-dung-va-nang-ngach-cong-chuc Văn bản của Trung ương
0024 Quyết định số 363/QĐ-TTg v/v ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2014 16/3/2015 quyet-dinh-so-363qd-ttg-vv-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-cong-an-nhan-dan-nam-2014 Văn bản của Trung ương
0025 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định chi tết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công Chứng 15/3/2015 nghi-dinh-292015nd-cp-quy-dinh-chi-tet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-cong-chung Văn bản của Trung ương
0022 Nghị định 28/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. 12/3/2015 nghi-dinh-282015nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-viec-lam-ve-bao-hiem-that-nghiep Văn bản của Trung ương
0018 Quyết định số 223/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn lưu vực sông Nhuệ - sông Đáy đến năm 2030 12/02/2015 quyet-dinh-so-223qd-ttg-phe-duyet-quy-hoach-quan-ly-chat-thai-ran-luu-vuc-song-nhue-song-day-den-nam-2030 Văn bản của Trung ương
0019 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP quy định về Quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 14/02/2015 nghi-dinh-so-182015nd-cp-quy-dinh-ve-quy-hoach-bao-ve-moi-truong-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-va-ke-hoach-bao-ve-moi-truong Văn bản của Trung ương
0020 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường 14/02/2015 nghi-dinh-so-192015nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong Văn bản của Trung ương
0021 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch 16/02/2015 nghi-dinh-so-232015nd-cp-quy-dinh-ve-cap-ban-sao-tu-so-goc-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-va-chung-thuc-hop-dong-giao-dich Văn bản của Trung ương
0001 Quyết định 116/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Khánh về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) 25/02/2015 quyet-dinh-116qd-ubnd-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-bo-luat-dan-su-sua-doi Văn bản của Huyện
0004 Quyết định 116/QĐ-UBND của UBND huyện Yên Khánh về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) 25/02/2015 quyet-dinh-116qd-ubnd-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-bo-luat-dan-su-sua-doi Văn bản mới ban hành
0017 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT về đăng ký phương tiện thủy nội địa 19/12/2014 thong-tu-752014tt-bgtvt-ve-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia Văn bản của Trung ương
0003 Thông tư 75/2014/TT-BGTVT về đăng ký phương tiện thủy nội địa 19/12/2014 thong-tu-752014tt-bgtvt-ve-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia Văn bản mới ban hành
0016 Quyết định 43/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lúc toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014. 23/01/2015 quyet-dinh-43qd-bnv-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu-nam-2014 Văn bản của Trung ương
0002 Quyết định 43/QĐ-BNV về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lúc toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2014. 23/01/2015 quyet-dinh-43qd-bnv-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu-nam-2014 Văn bản mới ban hành
0013 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập 09/01/2015 nghi-dinh-so-042015nd-cp-ve-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-va-don-vi-su-nghiep-cong-lap Văn bản của Trung ương
0014 Thông tư số 60/2015/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu 27/12/2014 thong-tu-so-602015tt-bct-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-942012nd-cp-ngay-12112012-cua-chinh-phu-ve-san-xuat-kinh-doanh-ruou Văn bản của Trung ương
0015 Thông tư số 23/2014/TTLT-BTP-BNV về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW và phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. 22/12/2014 thong-tu-so-232014ttlt-btp-bnv-ve-viec-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-tu-phap-thuoc-ubnd-cap-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-tw-va-phong-tu-phap-thuoc-ubnd-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh Văn bản của Trung ương
0012 Thông tư 08/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra, trách nhiệm thực hiện pháp luật về Thanh tra 24/11/2014 thong-tu-082014tt-ttcp-cua-thanh-tra-chinh-phu-ve-quy-dinh-tham-quyen-noi-dung-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hien-phap-luat-ve-thanh-tra Văn bản của Trung ương
0001 Thông tư 08/2014/TT-TTCP ngày 24/11/2014 của Thanh tra Chính phủ về quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra, trách nhiệm thực hiện pháp luật về Thanh tra 24/11/2014 thong-tu-082014tt-ttcp-ngay-24112014-cua-thanh-tra-chinh-phu-ve-quy-dinh-tham-quyen-noi-dung-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hien-phap-luat-ve-thanh-tra Văn bản mới ban hành
0010 Nghị định số 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải. 06/8/2014 nghi-dinh-so-802014nd-cp-ve-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai Văn bản của Trung ương
0011 Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khi dầu mỏ hóa lỏng. 29/7/2104 thong-tu-so-432014tt-btnmt-quy-dinh-ve-dao-tao-nghiep-vu-bao-ve-moi-truong-trong-kinh-doanh-xang-dau-khi-dau-mo-hoa-long Văn bản của Trung ương
0005 Quyết định 375/QĐ-SVN về việc triệu tập cán bộ công chức xã huyện Yên Khánh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng CNTT năm 2014 28/7/2014 quyet-dinh-375qd-svn-ve-viec-trieu-tap-can-bo-cong-chuc-xa-huyen-yen-khanh-boi-duong-kien-thuc-ky-nang-cntt-nam-2014 Văn bản của Tỉnh
0004 Công văn 146/VP-UBND về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ TN&MT 18/7/2014 cong-van-146vp-ubnd-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-cua-bo-tnmt Văn bản của Tỉnh
0007 Thông tư số: 31/2014/TT-BTNMT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò từ mặt đất 10/6/2014 thong-tu-so-312014tt-btnmt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phuong-phap-tham-do-tu-mat-dat Văn bản của Trung ương
0008 Thông tư số: 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính 19/5/2014 thong-tu-so-242014tt-btnmt-ngay-1952014-quy-dinh-ve-ho-so-dia-chinh Văn bản của Trung ương
0009 Thông tư Số: 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính 19/5/2014 thong-tu-so-252014tt-btnmt-ngay-1952014-quy-dinh-ve-ban-do-dia-chinh Văn bản của Trung ương
0006 Thông tư số: 32/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành quy chuẩn quốc gia về phương pháp thăm dò phóng xạ 10/6/2014 thong-tu-so-322014tt-btnmt-ngay-1062014-ban-hanh-quy-chuan-quoc-gia-ve-phuong-phap-tham-do-phong-xa Văn bản của Trung ương
0005 Thông tư Số: 33/2014/TT-BTNMT ngày 10/6/2014 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương pháp thăm dò điện 10/6/2014 thong-tu-so-332014tt-btnmt-ngay-1062014-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phuong-phap-tham-do-dien Văn bản của Trung ương
0004 Thông tư Số: 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 19/5/2014 thong-tu-so-232014tt-btnmt-ngay-1952014-quy-dinh-ve-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat Văn bản của Trung ương
0001 Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT-BQP-BTC 13/6/2014 thong-tu-lien-tich-so-662014ttlt-bqp-btc Văn bản của Trung ương
0002 Thông tư 77/2014/TT-BTC 16/6/2014 thong-tu-772014tt-btc Văn bản của Trung ương
0003 Thông tư 76/2014/TT-BTC 16/6/2014 thong-tu-762014tt-btc Văn bản của Trung ương
0001 Quyết định 329/QĐ-UBND 12/6/2014 quyet-dinh-329qd-ubnd Văn bản của Tỉnh
0002 Quyết định 422/QĐ-UBND 12/6/2014 quyet-dinh-422qd-ubnd Văn bản của Tỉnh
0003 Quyết định 429/QĐ-UBND 13/6/2014 quyet-dinh-429qd-ubnd Văn bản của Tỉnh
621/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Ninh Bình 14/12/2018 qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
622/QĐ-UBND QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình 14/12/2018 qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
600/QĐ-UBND QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh ninh Bình 30/11/2018 qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
544/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình 12/11/2018 qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
536/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình 06/11/2018 qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
537/QĐ-UBND QĐ Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Bình 06/11/2018 qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
1708/QĐ-UBND QĐ v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình năm 2019 24/12/2018 qd-vv-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2019 Văn bản của Tỉnh
636/QĐ-UBND QĐ v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. 19/12/2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh
1707/QĐ-UBND QĐ v/v Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính và xây dựng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2019 24/12/2018 qd-vv-ban-hanh-ke-hoach-ra-soat-danh-gia-quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-va-xay-dung-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2019 Văn bản của Tỉnh
635/QĐ-UBND QĐ v.v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết của sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình. 19/12/2018 qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh Văn bản của Tỉnh