Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
UBND huyện
bao-cao-ket-qua-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-nam-2021-du-kien-ke-hoach-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-nam-2022
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-da-hieu-chinh-cai-tien-nam-2021
ke-hoach-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-huyen-yen-khanh-nam-2022
ke-hoach-dao-tao-boi-duong-vien-chuc-huyen-yen-khanh-nam-2022
bao-cao-tong-ket-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
nq-vv-cong-bo-ket-qua-bau-cu-va-danh-sach-nhung-nguoi-trung-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-huyen-yen-khanh-khoa-xv-nhiem-ky-2021-2026
nghi-quyet-ve-viec-cong-bo-danh-sach-chinh-thuc-nhung-nguoi-ung-cu-dai-bieu-hdnd-huyen-yen-khanh-nhiem-ky-2021-2026-o-7-don-vi-bau-cu
thong-bao-ve-viec-nop-ho-so-ung-cu-dai-bieu-hdnd-huyen-yen-khanh-nhiem-ky-2021-2026
tb-phan-cong-nhiem-vu-doi-voi-cac-thanh-vien-uy-ban-bau-cu-dai-bieu-hdnd-huyen-yen-khanh-nhiem-ky
cong-van-tam-dung-cac-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-van-hoa-the-thao-de-phong-chong-dich-covid-19
kh-thuc-hien-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-bau-cu-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
huong-dan-cong-tac-xay-dung-xa-dat-chuan-tiep-can-phap-luat
cv-vv-tang-cuong-phong-ngua-dau-tranh-voi-cac-vi-pham-ve-vu-khi-vat-lieu-no-cong-cu-ho-tro
kh-to-chuc-thuc-hien-ngay-phap-luat-nam-2020-tren-dia-ban-huyen-yen-khanh
ke-hoach-thuc-hien-de-an-nang-cao-nang-luc-doi-ngu-hoa-giai-vien-o-co-so-giai-doan-2019-2022-tren-dia-huyen-yen-khanh-nam-2020
ke-hoach-thuc-hien-de-an-tang-cuong-cong-tac-pho-bien-giao-duc-phap-luat-nham-nang-cao-y-thuc-phap-luat-cho-thanh-thieu-nien-tren-dia-ban-huyen-yen-khanh-nam-2020
ke-hoach-thuc-hien-de-an-tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-giai-doan-2019-2021-tren-dia-ban-huyen-yen-khanh
quyet-dinh-vv-cong-nhan-thon-xom-dat-chuan-khu-dan-cu-nong-thon-moi-kieu-mau-nam-2020
ke-hoach-thuc-hien-quyet-dinh-so-1521qd-ttg-ngay-06102020-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-so-80-kltw-ngay-2062020-cua-ban-bi-thu-ve-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-32-cttw-cua-ban-bi-thu
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hoi-dong-nhan-dan-ubnd-huyen-yen-khanh-con-hieu-luc-het-hieu-luc-mot-phan-van-ban-can-sua-doi-bo-sung-nam-2020
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-hoi-dong-phoi-hop-pho-bien-giao-duc-phap-luat-huyen-yen-khanh
ke-hoach-dao-tao-boi-duong-vien-chuc-huyen-yen-khanh-nam-2021
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015
ke-hoach-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-nam-2021
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
184950

Online 2

Hôm nay 45

Hôm qua 0