Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
97353

Online: 4

Hôm nay: 139

Nghị Quyết của HĐND huyện
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-tuyen-duong-doan-tu-duong-bai-dinh-kim-son-den-chua-thon-5-xa-khanh-tien-huyen-yen-khanh
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-tuyen-duong-huyen-dh53-huyen-yen-khanh
nq-vv-dieu-chinh-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-duong-khanh-ninh-thi-tran-yen-ninh-giai-doan-1
nq-vv-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020
nq-vv-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-nguon-von-ngan-sach-cap-huyen
nq-vv-phan-bo-nguon-tang-thu-ngan-sach-cap-huyen-nam-2020
nq-vv-dieu-chinh-bo-sung-du-toan-chi-ngan-sach-huyen-nam-2020
nq-vv-tiep-tuc-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-xa-nong-nghiep-moi-kieu-mau-khu-dan-cu-kieu-mau-vuon-mau-den-het-nam-2021-quy-dinh-tai-nghi-quyet-60nq-hdnd-ngay-18-thang-7-nam-2019-cua-hdnd-huyen-yen-khanh
nq-vv-tiep-tuc-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-kinh-phi-mua-may-cay-may-phun-thuoc-bao-ve-thuc-vat-phuc-vu-san-xuat-nong-nghiep-tren-dia-ban-huyen-den-het-nam-2021-quy-dinh-tai-nghi-quyet-72nq-hdnd-ngay-12-thang-12-nam-2019-cua-hdnd-huyen
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-truong-tieu-hoc-kim-dong-thi-tran-yen-ninh
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-cai-tao-nang-cap-duong-khanh-ninh-thi-tran-yen-ninh-giai-doan-i
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-quyen-su-dung-dat-khu-dan-cu-bac-san-van-dong-xa-ninh-phuc
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-qsd-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-truong-thpt-yen-khanh-a
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-phuc-vu-dau-gia-qsd-dat-tai-khu-dan-cu-phia-sau-huyen-doi-xa-khanh-van-huyen-yen-khanh
nq-vv-thong-qua-nhiem-vu-quy-hoach-xay-dung-vung-huyen-yen-khanh-tinh-ninh-binh-den-nam-2030-tam-nhin-den-nam-2050
nq-vv-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020
nq-vv-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020
nq-vv-dieu-chinh-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020-nguon-von-ngan-sach-cap-huyen
nq-vv-phan-bo-nguon-tang-thu-ngan-sach-cap-huyen-nam-2020
nq-vv-phan-bo-ngan-sach-huyen-nam-2021
nq-vv-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-thu-chi-ngan-sach-huyen-nam-2021
nq-vv-nhiem-vu-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021
nq-vv-bau-bo-sung-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-huyen-yen-khanh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
nq-vv-mien-nhiem-chuc-danh-uy-vien-uy-ban-nhan-dan-huyen-yen-khanh-khoa-xiv-nhiem-ky-2016-2021
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-giao-thong-noi-dong-ket-hop-duong-nghia-trang-nhan-dan-xa-khanh-cong
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-an
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-hong
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-tien
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-thien
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-thanh
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tru-so-cong-an-xa-khanh-thuy
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-mo-rong-tuyen-duong-tu-xom-3-xa-khanh-thuy-den-xom-8-xa-khanh-hoi-phuc-vu-tai-co-cao-nong-nghiep-xay-dung-canh-dong-mau-lon-san-xuat-nong-nghiep
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-bo-huu-song-5-xa-doan-tu-cong-xom-cha-khanh-hoi-den-cong-con-xa-khanh-mau
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nao-vet-cac-tuyen-truc-xa-khanh-loi-huyen-yen-khanh
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nang-cap-duong-cuu-ho-cuu-nan-de-song-day-doan-tu-cong-dam-hat-den-de-song-day-xa-khanh-tien-huyen-yen-khanh
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nao-vet-kien-co-hoa-kenh-tieu-tram-bom-chua-huong-xa-khanh-hai-huyen-yen-khanh
nq-vv-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2021-nguon-von-ngan-sach-cap-huyen
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-truc-chinh-tu-nga-tu-uy-ban-nhan-dan-xa-khanh-thanh-den-duong-dt-482-di-khanh-cong
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-tuyen-duong-ket-noi-tu-tinh-lo-dt481b-den-duong-truc-xa-khanh-cong
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-sua-chua-va-xay-dung-he-thong-dien-chieu-sang-mot-so-tuyen-duong-thi-tran-yen-ninh
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-dai-phun-nuoc-va-trong-cay-hoa-khu-vuc-trung-tam
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-truong-tieu-hoc-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh-giai-doan-i
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-truong-thcs-xa-khanh-phu-huyen-yen-khanh-giai-doan-i
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-lan-xe-va-nang-cap-mot-so-thiet-bi-dien-tu-tai-trung-tam-van-hoa
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-tai-khu-dan-cu-bac-cho-ve-xa-khanh-phu
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-co-so-ha-tang-tai-khu-dan-cu-ap-duong-dt-481b-xa-khanh-cu
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-xay-dung-truong-hoc-2-tang-8-phong-truong-tieu-hoc-xa-khanh-hai
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-kien-co-hoa-kenh-ap-bac-phuc-vu-tai-co-cau-nong-nghiep-xa-khanh-van
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-sua-chua-nang-cap-cap-bach-cong-thong-nuoc-song-truc-xom-4-xa-khanh-cuong-phuc-vu-phong-chong-thien-tai
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nao-vet-song-ket-hop-nang-cap-tuyen-duong-ket-noi-duong-dt-482-tai-xom-7-den-duong-cuu-ho-de-song-tien-hoang-xa-khanh-thuy-phuc-vu-san-xuat-nong-nghiep-va-phong-chong-thien-tai
nq-ve-chu-truong-dau-tu-du-an-nao-vet-nang-cap-bo-song-dong-tuot-doan-quan-khu-dan-cu-xom-1-xom-9-xa-khanh-nhac-huyen-yen-khanh
nq-vv-phe-chuan-quyet-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-chi-ngan-sach-huyen-nam-2019
nq-ve-chuong-trinh-giam-sat-nam-2021-cua-hoi-dong-nhan-dan-huyen-yen-khanh-khoa-xiv
nq-vv-bo-sung-danh-muc-cong-trinh-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2020
nq-vv-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-dau-tu-cong-trung-han-giai-doan-2016-2020
nq-vv-dieu-chinh-bo-sung-du-toan-thu-ngan-sach-nha-nuoc-chi-ngan-sach-cap-huyen-nam-2020
nghi-quyet-dieu-chinh-dau-tu-du-an-xay-dung-truong-trngj-diem-chat-luong-cao-thcs-thi-tran-yen-ninh-huye-yen-khanh