Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Quyết định công bố TTHC
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-cung-cap-tren-cong-dich-vu-cong-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-thanh-tra-tinh-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-ninh-binh
qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinh-so-khoa-hoc-va-cong-nghe-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-thanh-tra-tinh-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
qd-vv-ban-hanh-ke-hoach-ra-soat-danh-gia-quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-va-xay-dung-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cac-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2020
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-mot-so-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-chu-nang-quan-ly-cua-so-nong-nghiep-va-ptnt-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-tthc-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-noi-vu-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-tai-chinh-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-phe-duyet-cac-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-giao-thong-van-tai-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-tu-phap-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-nha-nuoc-cua-so-cong-thuong-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-ban-hanh-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-muc-do-4-de-cac-bo-nganh-dia-phuong-thuc-hien-trong-cac-nam-2018-2019
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-nb
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-tinh-nb
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-mot-so-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-ptnt-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-nb
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-huy-bo-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-gddt-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
184950

Online 2

Hôm nay 45

Hôm qua 0