Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
160617

Online 6

Hôm nay 11

Hôm qua 0

Văn bản UBND huyện
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-da-hieu-chinh-cai-tien-nam-2021
cong-van-tam-dung-cac-hoat-dong-kinh-doanh-dich-vu-van-hoa-the-thao-de-phong-chong-dich-covid-19
kh-thuc-hien-cong-tac-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-bau-cu-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-theo-tcvn-iso-90012015
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015
quyet-dinh-cong-bo-het-dich-ta-lon-chau-phi-tai-xa-khanh-mau
quyet-dinh-cong-bo-het-dich-ta-lon-chau-phi-tai-xa-khanh-mau
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hdnd-ubnd-tinh-het-hieu-luc-nam-2019
quyet-dinh-ban-hanh-danh-muc-van-ban-quy-pham-pham-phap-luat-do-ubnd-tinh-ban-hanh-nam-2020-duoc-luat-giao
qd-vv-cong-bo-lai-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-90012008
trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-so-52-nqtw-cua-bo-chinh-tri
day-manh-thuc-hien-cong-khai-ngan-sach-nha-nuoc
quyet-dinh-ve-viec-tro-cap-tien-mai-tang-phi-doi-voi-nguoi-tham-gia-khang-chien
quyet-dinh-ban-hanh-quy-che-ve-to-chuc-va-hoat-dong-cua-thon-to-dan-pho-thuoc-cac-xa-phuong-thi-tran-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
cong-bo-vung-nuoc-cang-bien-thuoc-dia-phan-tinh-quang-ngai-va-khu-vuc-quan-ly-cua-cang-vu-hang-hai-quang-ngai
bai-bo-mot-so-van-ban-quy-pham-phap-luat-do-bo-truong-bo-noi-vu-ban-hanh
qd-vv-ban-hanh-he-thong-tai-lieu-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-9001-2008-vao-hoat-dong-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-nam-2018
qd-ve-viec-cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012008
qd-vv-cong-bo-danh-muc-tthc-duoc-chuan-hoa-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-thanh-tra-tinh-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thuoc-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-ptnt-ubnd-cap-huyen-tinh-ninh-binh
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-nb
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-nb
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-tbxh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nq-ve-tap-trung-lanh-dao-chi-dao-day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-thanh-lap-va-van-hanh-hoat-dong-co-hieu-qua-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-ninh-binh-nham-tang-cuong-nang-cao-chat-luong-thuc-thi-cong-vu-cua-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-vien-chuc
qd-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-phat-trien-cac-dich-vu-do-thi-thong-minh-tinh-ninh-binh-nam2019
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tiep-nhan-ho-so-va-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-ban-nganh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
nghi-dinh-sua-doi-bo-sung-cac-nghi-dinh-lien-quan-den-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-va-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-mot-so-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-mot-so-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-thi-dua-khen-thuong-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-noi-vu-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-bo-sung-sua-doi-bai-bo-cac-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-thuc-hien-theo-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong
quyet-dinh-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bai-bo-mot-so-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ubnd-cap-huyen-tinh-ninh-binh
danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-doi-voi-cac-linh-vuc-thuoc-nganh-nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-chinh-cac-so-ban-nganh-cua-tinh-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-cong-thuong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-thanh-tra-tinh-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-co-quan-chuyen-mon-thuoc-ubnd-tinh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tu-phap-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-y-te-tinh-ninh-binh
quyet-dinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-bi-bai-bo-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-tham-quyen-giai-quyet-cua-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
cong-van-25ubnd-vp-ve-viec-to-chuc-cac-hoat-dong-don-tet-nguyen-dan-binh-than-nam-2016
ke-hoach-05-khhu-ve-tuyen-truyen-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-ninh-binh-lan-thu-xxi-nhiem-ky-2015-2020-tien-toi-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xii-cua-dang
ke-hoach-03-khhu-ve-to-chuc-de-nhan-dan-thao-luan-gop-y-kien-vao-du-thao-cac-van-kien-trinh-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xxi-va-dai-hoi-xii-cua-dang
nghi-dinh-612015nd-cp-quy-dinh-ve-chinh-sach-ho-tro-tao-viec-lam-va-quy-quoc-gia-ve-viec-lam
nghi-dinh-562015nd-cp-ve-danh-gia-va-phan-loai-can-bo-cong-chuc-vien-chuc
nghi-dinh-452015nd-cp-quy-dinh-ve-hoat-dong-do-dac-ban-do
nghi-dinh-432015nd-cp-quy-dinh-lap-quan-ly-hanh-lang-bao-ve-nguon-nuoc
quyet-dinh-1153qd-ttcp-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-nha-nuoc-cua-ttcp-giai-doan-2011-2014
nghi-dinh-382015nd-cp-quy-dinh-ve-quan-ly-chat-thai-va-phe-lieu
thong-tu-192015tt-btnmt-quy-dinh-chi-tiet-viec-tham-dinh-dieu-kien-hoat-dong-dich-vu-quan-chac-moi-truong-va-mau-giay-chung-nhan
nghi-dinh-412015nd-cp-quy-dinh-xet-tang-danh-hieu-thay-thuoc-nhan-dan-thay-thuoc-uu-tu
nghi-dinh-392015nd-cp-quy-dinh-chinh-sach-ho-tro-cho-phu-nu-thuoc-ho-ngheo-la-nguoi-dan-toc-thieu-so-khi-sinh-con-dung-chinh-sach-dan-so
nghi-dinh-162015nd-cp-ve-tu-chu-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap
thong-tu-132015tt-btnmt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong
thong-tu-122015tt-btnmt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong
thong-tu-112015tt-btnmt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-moi-truong
thong-tu-412015tt-btc-ve-viec-sua-doi-dieu-9-thong-tu-so-392011tt-btc-ngay-2232011
quyet-dinh-447qd-btc-ve-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-da-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-tai-chinh
quyet-dinh-092015qd-ttg-ve-ban-hanh-quy-che-thuc-hien-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-tai-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-o-dia-phuong
thong-tu-022015tt-bkhcn-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-quy-dinh-viec-danh-gia-va-tham-dinh-ket-qua-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-ko-su-dung-nsnn
nghi-dinh-332015nd-cp-cua-chinh-phu-quy-dinh-viec-thuc-hien-ket-luan-thanh-tra
nghi-dinh-292015nd-cp-quy-dinh-chi-tet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-cong-chung
quyet-dinh-so-363qd-ttg-vv-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-cong-an-nhan-dan-nam-2014
thong-tu-so-032015tt-bnv-sua-doi-bo-sung-dieu-9-thong-tu-132010tt-bnv-quy-dinh-chi-tet-mot-so-dieu-ve-tuyen-dung-va-nang-ngach-cong-chuc
nghi-dinh-282015nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-viec-lam-ve-bao-hiem-that-nghiep
nghi-dinh-so-232015nd-cp-quy-dinh-ve-cap-ban-sao-tu-so-goc-chung-thuc-ban-sao-tu-ban-chinh-chung-thuc-chu-ky-va-chung-thuc-hop-dong-giao-dich
nghi-dinh-so-192015nd-cp-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-bao-ve-moi-truong
nghi-dinh-so-182015nd-cp-quy-dinh-ve-quy-hoach-bao-ve-moi-truong-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-va-ke-hoach-bao-ve-moi-truong
quyet-dinh-so-223qd-ttg-phe-duyet-quy-hoach-quan-ly-chat-thai-ran-luu-vuc-song-nhue-song-day-den-nam-2030
quyet-dinh-116qd-ubnd-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-bo-luat-dan-su-sua-doi
quyet-dinh-116qd-ubnd-cua-ubnd-huyen-yen-khanh-ve-viec-ban-hanh-ke-hoach-to-chuc-lay-y-kien-nhan-dan-doi-voi-du-thao-bo-luat-dan-su-sua-doi
thong-tu-752014tt-bgtvt-ve-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia
thong-tu-752014tt-bgtvt-ve-dang-ky-phuong-tien-thuy-noi-dia
quyet-dinh-43qd-bnv-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu-nam-2014
quyet-dinh-43qd-bnv-ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-va-mot-phan-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-noi-vu-nam-2014
thong-tu-so-232014ttlt-btp-bnv-ve-viec-huong-dan-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-so-tu-phap-thuoc-ubnd-cap-tinh-thanh-pho-truc-thuoc-tw-va-phong-tu-phap-thuoc-ubnd-huyen-quan-thi-xa-thanh-pho-thuoc-tinh
thong-tu-so-602015tt-bct-quy-dinh-chi-tiet-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-942012nd-cp-ngay-12112012-cua-chinh-phu-ve-san-xuat-kinh-doanh-ruou
nghi-dinh-so-042015nd-cp-ve-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc-va-don-vi-su-nghiep-cong-lap
thong-tu-082014tt-ttcp-ngay-24112014-cua-thanh-tra-chinh-phu-ve-quy-dinh-tham-quyen-noi-dung-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hien-phap-luat-ve-thanh-tra
thong-tu-082014tt-ttcp-cua-thanh-tra-chinh-phu-ve-quy-dinh-tham-quyen-noi-dung-thanh-tra-trach-nhiem-thuc-hien-phap-luat-ve-thanh-tra
thong-tu-so-432014tt-btnmt-quy-dinh-ve-dao-tao-nghiep-vu-bao-ve-moi-truong-trong-kinh-doanh-xang-dau-khi-dau-mo-hoa-long
nghi-dinh-so-802014nd-cp-ve-thoat-nuoc-va-xu-ly-nuoc-thai
quyet-dinh-375qd-svn-ve-viec-trieu-tap-can-bo-cong-chuc-xa-huyen-yen-khanh-boi-duong-kien-thuc-ky-nang-cntt-nam-2014
cong-van-146vp-ubnd-ve-viec-trien-khai-thuc-hien-cac-thong-tu-cua-bo-tnmt
thong-tu-so-332014tt-btnmt-ngay-1062014-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phuong-phap-tham-do-dien
thong-tu-so-322014tt-btnmt-ngay-1062014-ban-hanh-quy-chuan-quoc-gia-ve-phuong-phap-tham-do-phong-xa
thong-tu-so-252014tt-btnmt-ngay-1952014-quy-dinh-ve-ban-do-dia-chinh
thong-tu-so-242014tt-btnmt-ngay-1952014-quy-dinh-ve-ho-so-dia-chinh
thong-tu-so-312014tt-btnmt-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-phuong-phap-tham-do-tu-mat-dat
thong-tu-so-232014tt-btnmt-ngay-1952014-quy-dinh-ve-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat
Thông tư 76/2014/TT-BTC
thong-tu-762014tt-btc
Thông tư 77/2014/TT-BTC
thong-tu-772014tt-btc
thong-tu-lien-tich-so-662014ttlt-bqp-btc
Quyết định 429/QĐ-UBND
quyet-dinh-429qd-ubnd
Quyết định 422/QĐ-UBND
quyet-dinh-422qd-ubnd
Quyết định 329/QĐ-UBND
quyet-dinh-329qd-ubnd
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh
qd-vv-ban-hanh-ke-hoach-ra-soat-danh-gia-quy-dinh-thu-tuc-hanh-chinh-va-xay-dung-phuong-an-don-gian-hoa-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-cac-so-nganh-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh-nam-2019
qd-vv-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-tai-nguyen-va-moi-truong-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-vv-ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-tinh-ninh-binh-nam-2019
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-ke-hoach-va-dau-tu-tinh-ninh-binh
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-ubnd-cap-huyen-ubnd-cap-xa-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-duc-va-dao-tao-tinh-ninh-binh
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-van-hoa-va-the-thao-tinh-ninh-binh
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-lao-dong-thuong-binh-va-xa-hoi-tinh-ninh-binh
qd-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-giao-thong-van-tai-ninh-binh