Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

QUYẾT ĐỊNH V/v Công bố công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên khánh, tỉnh Ninh Bình

Thứ sáu, 14/01/2022

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/39-QD_cong_khai_quy_hoach_su_dung_dat_den_nam_2030_huyen_Yen_Khanh_20220121044025877871_signed20220125084603.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/b%E1%BA%A3n%20%C4%91%E1%BB%93%20quy%20ho%E1%BA%A1ch%20huy%E1%BB%87n.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20an.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20c%C3%B4ng.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20c%C6%B0.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20ho%C3%A0.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20h%E1%BA%A3i.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20h%E1%BB%93ng.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20h%E1%BB%99i.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20l%E1%BB%A3i.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20m%E1%BA%ADu.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20nh%E1%BA%A1c.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20nh%E1%BA%A1c.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20ph%C3%BA.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20thi%E1%BB%87n.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20thu%E1%BB%B7.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20th%C3%A0nh.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20ti%C3%AAn.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20kh%C3%A1nh%20v%C3%A2n.pdf

/uploads/images/N%C4%83m%20_%202022/t%C3%A0i%20nguy%C3%AAn%20%C4%91%E1%BA%A5t%20%C4%91ai/quy%20ho%E1%BA%A1ch%20TT%20ninh.pdf

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
477192

Online 2

Hôm nay 667

Hôm qua 0