Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Công khai kết luận thanh tra

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về xây dựng cơ bản Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất  để xây dựng nhà ở tại xóm 10A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh

 

UBND HUYỆN YÊN KHÁNH
THANH TRA HUYỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/KL-TTr

Yên Khánh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

 

KẾT LUẬN THANH TRA

Về việc thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về xây dựng cơ bản

Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất

để xây dựng nhà ở tại xóm 10A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh

 

 

          Thực hiện Quyết định thanh tra số 01/QĐ-CTTr ngày 15/02/2017 của Chánh thanh tra huyện Yên Khánh, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về xây dựng cơ bản công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xóm 10A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh. Từ ngày 24/02/2017 đến ngày 24/3/2017 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-CTTr ngày 15/02/2017 đã tiến hành thanh tra tại Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện.

          Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 31/3/2017 của Trưởng đoàn thanh tra, theo Quyết định số 01/QĐ-CTTr ngày 15/02/2017 của Chánh thanh tra huyện Yên Khánh, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về xây dựng cơ bản công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xóm 10A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, Chánh thanh tra huyện kết luận:

          I. Khái quát chung

          1. Khái quát về công trình

          - Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xóm 10A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán tại quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 với tổng mức đầu tư là: 466.191.000 đồng (Bốn trăm sáu mươi sáu triệu, một trăm chín mốt ngàn đồng).

          Trong đó:   + Chi phí xây dựng:                                351.224.483 đồng.

                             + Chi phí quản lý dự án:                        6.785.018 đồng.

                             + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:          61.206.823 đồng.

                             + Chi phí khác:                                         4.594.100 đồng.

                             + Chi phí dự phòng:                                42.381.042 đồng.

          Quy mô đầu tư xây dựng: Rãnh thoát nước chiều dài L=143,97m; chiều rộng thông thủy 0,54m; bê tông lót móng đá 4*6 mác 100# dày 10cm; bê tông móng đá 1*2 mác 150# dày 15cm; thành rãnh xây gạch chỉ dày 22cm, VXM mác 75#, trát tường VXM mác 75# dày 1,5cm; giằng rãnh bằng bê tông cốt thép đá 1*2 mác 200#; tấm đan bằng bê tông cốt thép đá 1*2 mác 200#, kích thước (0,64*1)m dày 10cm. Cống hộp bê tông cốt thép đá 1*2 mác 250# ngang đường, kích thước B*H=(0,50*0,83)m kết nối với rãnh thoát nước tiêu nước sinh hoạt cho khu vực ra rãnh thoát nước hiện trạng.

          - Các đơn vị tham ra thực hiện:

          + Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình: Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Gia Hân;

          + Đơn vị thẩm định: Phòng Công thương.

          + Đơn vị thi công xây dựng: Doanh nghiệp tư nhân Quang Vinh;

          + Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Khôi Nguyên;

          2. Cơ sở pháp lý

Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

          Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra;

          Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

          Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

          Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

          Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

          Nghi định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

          Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ngày ngày 11/12/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghi định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

          Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình;

          Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

          Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

          Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng;

          Nghi định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

          Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

          Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình;

          Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

          Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

          Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 19 tháng 6 năm 2013;

          Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012;

          Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

          Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng;

          Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước;

          Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;

          Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 14/3/2007 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt hệ số giá đất san lấp mặt bằng và hệ số giá một số vật liệu xây dựng tính bình quân đến cụm xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh;

          Quyết định số 162/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

          Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 14/3/2013 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình - phần xây dựng;

          Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

          Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 12/5/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ khoản 1 và sửa đổi, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 2, Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 16/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình v/v phân cấp và ủy quyền quản lý dự án đầu tư bằng các nguồn vốn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

          Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của UBND huyện Yên Khánh về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra trực tiếp việc chấp hành chính sách pháp luật, Luật Phòng, chống tham nhũng và thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017;

          Một số văn bản của các Bộ, Ban, Ngành và địa phương;

          II. Kết quả kiểm tra, xác minh

          1. Công tác chuẩn bị đầu tư

          Quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đến công trình cơ bản thực hiện theo quy định của Nhà nước.

          Tuy nhiên trong quá trình thực hiện chuẩn bị đầu tư vẫn còn một số tồn tại như sau:

          1.1. Công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công dự toán

          Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình không thực hiện giám sát tác giả theo quy định tại điều 28 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng và khoản 3, điều 19 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

          1.2. Công tác giám sát, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình, quản lý dự án

          Chưa cử người giám sát khảo sát xây dựng theo nội dung của hợp đồng xây dựng;

          Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng một số công việc còn sảy ra sai sót;

          2. Công tác thực hiện đầu tư

          Quá trình thực hiện đầu tư, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đã thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước: Mở nhật ký thi công, tổ chức thi công và nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu hoàn thành;

          Thời gian thực hiện hợp đồng là 06 tháng kể từ ngày ký hợp đồng 12/3/2015 đến ngày 12/9/2015.

          Đến thời điểm thanh tra công trình đã hoàn thành và nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng ngày 05/6/2015;

          2.1. Kiểm tra hiện trường công trình

          Kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường, bằng trực quan như sau: Chiều dài, mặt cắt rãnh thoát nước, cống qua đường cơ bản đảm bảo theo thiết kế. (theo biên bản kiểm tra xác minh ngày 03/3/2017);

          2.2. Công tác thi công, nghiệm thu

          - Nhật ký thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng

          Nhật ký thi công xây dựng ghi chưa đầy đủ, phù hợp theo điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

          2.3. Công tác quản lý và giám sát chất lượng.

          Trong quá trình quản lý dự án, Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện và đơn vị tư vấn giám sát Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Khôi Nguyên ngoài việc để xảy ra một số tồn tại như đã nêu tại mục 2.2, còn để xảy ra một số thiếu sót như sau:

          - Nhật ký giám sát thi công xây dựng của nhà thầu tư vấn giám sát

          Nhật ký giám sát thi công xây dựng ghi chưa đầy đủ, phù hợp theo điều 18 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

          - Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng của  nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu tư vấn giám sát

          Nghiệm thu công việc xây dựng không kiểm tra các số liệu quan trắc, đo đạc thực tế, so sánh với yêu cầu của thiết kế, đánh giá sự phù hợp của công việc xây dựng với yêu cầu của thiết kế theo quy định tại điều 20 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

          3. Công tác kết thúc đầu tư.

          - Công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xóm 10A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh được phê duyệt  quyết toán tại Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 với giá trị quyết toán là: 420.895.000 đồng (Bốn trăm hai mươi triệu, tám trăm chín năm ngàn đồng);

          - Đến thời điểm thanh tra giá trị nghiệm thu và thanh toán cho các đơn vị như sau:

                                                                                     Đơn vị tính: 1.000 đồng

Stt

Đơn vị

Giá trị

 hợp đồng (đồng)

Giá trị quyết toán (đồng)

Giá trị thanh toán (đồng)

Ghi chú

1

Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Gia Hân

53.996.000

53.996.000

53.996.000

 

2

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Khôi Nguyên

7.210.639

7.210.000

7.210.000

 

3

Doanh nghiệp tư nhân Quang Vinh

351.224.000

351.224.000

351.224.000

 

 

 

Cộng

412.430.639

412.430.000

412.430.000

 

 

         

          III. Kết luận.

          1. Ưu điểm.

          - Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đã cơ bản thực hiện về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định và phê duyệt đúng thẩm quyền, tổ chức lựa chọn các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật;

          - Chính quyền địa phương và nhân dân nhiệt tình, ủng hộ giải phóng mặt bằng để thi công công trình;

          - Nhà thầu thi công xây dựng khắc phục khó khăn về nguồn vốn để triển khai thi công công trình;

          2. Tồn tại.

          2.1. Phòng Công thương

          Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng một số công việc còn sai sót;

          2.2. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, dự toán, Công ty TNHH MTV tư vấn xây dựng và thương mại Gia Hân

          Chưa thực hiện giám sát tác giả theo quy định;

            2.3. Đơn vị tư vấn giám sát, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và thương mại Khôi Nguyên

          - Không có đề cương giám sát theo điều 27 Nghi định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

          - Nhật ký giám sát thi công xây dựng và biên bản nghiệm thu công việc xây dựng chưa đầy đủ, phù hợp;

          2.4. Đơn vị thi công, Doanh nghiệp tư nhân Quang Vinh

          - Không mua bảo hiểm vật tư, thiết bị phục vụ cho thi công, bảo hiểm đối với người lao động, bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba theo quy định tại khoản 1, điều 45 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng;

          - Không có bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 4, điều 16 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

          - Nhật ký thi công xây dựng và biên bản nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng chưa đầy đủ, phù hợp;

         

          IV. Kiến nghị.

          1. Chủ đầu tư.

          Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan rút kinh nghiệm về những tồn tại nêu trong kết luận:

          - Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện đôn đốc các đơn vị khắc phục sửa chữa những tồn tại theo kết luận của Thanh tra;

          - Tổ chức kiểm điểm các tập thể và cá nhân có liên quan đã để xảy ra sai xót, tồn tại trong việc chấp hành chính sách pháp luật về xây dựng cơ bản đã nên trong phần II. Kết quả kiểm tra, xác minh;

          2. Nhà thầu tư vấn khảo sát thiết kế, dự toán; nhà thầu thi công; nhà thầu tư vấn giám sát.

          Kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác giám sát tác giả; công tác thi công; công tác giám sát thi công không để xảy ra sai xót đối với các công trình tiếp theo;

          Trên đây là kết luận của Thanh tra huyện Yên Khánh về việc chấp hành chính sách pháp luật về xây dựng cơ bản công trình: Xây dựng cơ sở hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tại xóm 10A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết luận thanh tra, Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Thanh tra huyện để theo dõi việc xử lý sau thanh tra theo quy định./.

 

 Nơi nhận:
- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT các PCT UBND huyện;

- Phòng Kinh tế hạ tầng;
- Ban QLDA các CTXD huyện;

- Các đơn vị thiết kế, giám sát, thi công;
- Lưu: TTr, hồ sơ TTr.

CHÁNH THANH TRA 

(Đã ký)

Nguyễn Văn Hùng