Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Thứ tư, 24/04/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
       Biểu số 69/CK-NSNN 
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
       Đơn vị: Triệu đồng   
STT Nội dung  Dự toán năm  2017   Ước thực hiện năm 2017   Dự toán năm 2018   So sánh (%) 
           
A TỔNG NGUỒN THU HUYỆN  409.019,00     813.167,12    962.586,00       118,37  
I Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp    84.905,00     256.957,88    579.370,00       225,47  
- Thu NSĐP hưởng 100%    24.270,00       40.142,98    551.870,00    1.374,76  
- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia    60.635,00     216.814,90      27.500,00         12,68  
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên   324.114,00     516.452,24    383.216,00         74,20  
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách  323.777,00     323.777,00    323.777,00       100,00  
2 Thu bổ sung có mục tiêu         337,00     192.675,24      59.439,00         30,85  
III Thu từ quỹ dự trữ tài chính        
IV Thu kết dư        
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang       39.756,99                 -    
B TỔNG CHI NS HUYỆN  409.019,00     689.105,71    844.845,50       206,55  
I Tổng chi cân đối NS huyện  409.019,00     689.105,71    844.845,50       206,55  
1 Chi đầu tư phát triển     39.850,00     276.650,02    433.961,50    1.088,99  
2 Chi thường xuyên  361.235,00     412.455,68    400.696,00       110,92  
3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay                 -                     -                     -      
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                 -                     -                     -      
5 Dự phòng ngân sách      7.934,00                   -        10.188,00       128,41  
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                -                     -                     -      
II Chi các chương trình mục tiêu                 -                      -                     -      
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                -                       -      
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                -                       -      
III Chi chuyển nguồn sang năm sau        
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
848416

Online 10

Hôm nay 306

Hôm qua 0