Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

Thứ tư, 24/04/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
          Biểu số 74/CK-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
                Đơn vị: Triệu đồng    
STT Tên đơn vị Tổng số Chi đầu tư phát triển  Chi thường xuyên  Chi dự phòng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi chương trình MTQG Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau
Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Tổng số      626.449,37        298.401,57           328.047,80                  -               -               -               -               -    
I CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC      607.694,67        287.814,57           319.880,10                   -                  -               -               -               -               -    
  Đơn vị dự toán Văn phòng HĐND&UBND          53.965,58                     -               53.965,58                   -              
  Đơn vị dự toán Văn phòng Huyện ủy          12.299,26          3.673,60               8.625,66                   -              
  Đơn vị dự toán phòng TC-KH            7.455,62                     -                 7.455,62                   -              
  Đơn vị dự toán GD&ĐT            3.431,30                     -                 3.431,30                   -              
  BQL DA ĐT XD huyện        289.389,05      283.889,05               5.500,00                   -              
  Các HTX            7.905,00                     -                 7.905,00                   -              
  UBND xã            8.738,00                     -                 8.738,00                   -              
  UBND TTYN               550,00                     -                    550,00                   -              
  TT Văn hóa - thể thao            1.346,33                     -                 1.346,33                   -              
  TT Bồi dưỡng chính trị huyện            1.150,75                     -                 1.150,75                   -              
  TT GDNN-GDTX            2.369,70                     -                 2.369,70                   -              
  TT VS-MT            3.420,50                     -                 3.420,50                   -              
  Các đơn vị SN giáo dục        212.795,24                     -             212.795,24                   -              
  Công an            1.150,75                     -                 1.150,75                   -              
  Ban chỉ huy quân sự huyện            1.479,92             251,92               1.228,00                   -              
  Trung tâm dân số KHHGĐ                 10,00                     -                      10,00                   -              
  Chi cục thi hành án                   5,00                     -                        5,00                   -              
  Ngân hàng chính sách xã hội               150,00                     -                    150,00                   -              
  Các đơn vị khác                  82,67                     -                      82,67                   -              
III CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH          18.754,70        10.587,00               8.167,70                   -              
IV CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG 0                
V CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (2) 0                
VI CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU 0                
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
848402

Online 7

Hôm nay 292

Hôm qua 0