Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

Thứ tư, 24/04/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
                    Biểu số 76/CK-NSNN  
DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
                              Đơn vị: Triệu đồng    
STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ TRONG ĐÓ CHI KHÁC NGÂN SÁCH  
CHI GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ CHI AN NINH CHI QuỐC PHÒNG CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH CHI VĂN HÓA THÔNG TIN CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN CHI THỂ DỤC THỂ THAO CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRONG ĐÓ CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI  
CHI GIAO THÔNG CHI NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, THỦY LỢI, THỦY SẢN  
A B 1 2 3   4 5 6 7 8 9 10 11 12 13    
  TỔNG SỐ                319.880,10         219.136,69      1.077,75        1.160,00        3.727,48        1.104,93            505,93       775,78    3.451,30       25.124,83           1.639,24     14.262,99        29.046,43         34.536,31              232,67  
1 Đơn vị dự toán Văn phòng HĐND&UBND                   53.965,58                     90,00              3.427,48             294,38             310,80           5.139,83                139,24         1.937,99           10.927,78           33.775,31    
2 Đơn vị dự toán Văn phòng Huyện ủy                     8.625,66                   545,00                 300,00             100,00                      20,00                20,00             7.660,66      
3 Đơn vị dự toán phòng TC-KH                     7.455,62                   180,00                      505,93             20,00                   6.749,69      
4 Đơn vị dự toán GD&ĐT                     3.431,30                1.915,00                                 1.516,30      
5 BQL DA ĐT XD huyện                     5.500,00                           5.500,00             1.500,00         4.000,00        
6 Các HTX                     7.905,00                           7.905,00           7.905,00        
7 UBND xã                     8.738,00                           5.860,00                 2.117,00                761,00    
8 UBND TTYN                        550,00                     150,00                    400,00              400,00        
9 TT Văn hóa - thể thao                     1.346,33                     560,55           775,78                          10,00      
10 TT Bồi dưỡng chính trị huyện                     1.150,75                1.150,75                            
11 TT GDNN-GDTX                     2.369,70                2.369,70                            
12 TT VS-MT                     3.420,50                    3.120,50              300,00            
13 Các đơn vị SN giáo dục                212.795,24            212.795,24                            
14 Công an                     1.150,75                     53,00        1.077,75                                    20,00      
15 Ban chỉ huy quân sự huyện                     1.228,00                     38,00            1.160,00                                  30,00      
16 Trung tâm dân số KHHGĐ                           10,00                                        10,00      
17 Chi cục thi hành án                             5,00                                          5,00      
18 Ngân hàng chính sách xã hội                        150,00                                         150,00  
19 Các đơn vị khác                            82,67                                           82,67  
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
848416

Online 8

Hôm nay 306

Hôm qua 0