Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018

Thứ tư, 24/04/2019
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )
      Biểu số 71/CK-NSNN
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2018
           Đơn vị: Triệu đồng     
STT Nội dung  Ước thực hiện năm 2017   Dự toán năm 2018   So sánh (%) 
 Tổng thu NSNN   Thu NS huyện   Tổng thu NSNN   Thu NS huyện   Tổng thu NSNN   Thu NSĐP 
A B 1 2 3 4  5=3/1   6=4/2 
I Thu nội địa   326.112,23    254.519,60    579.370,00    461.629,50     141,56    181,37  
1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý             
2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý             
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài             
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh      37.388,08      36.887,08      24.000,00      24.000,00       64,19      65,06  
  Thuế GTGT-TNDN    36.872,98     36.872,98     24.000,00     24.000,00      65,09      65,09  
  ThuÕ m«n bµi           15,10            14,10          
  Thu kh¸c         500,00            
5 Thuế thu nhập cá nhân       3.307,00        3.270,00        3.500,00        3.450,00     104,32    105,50  
6 Thuế bảo vệ môi trường      32.396,00        40.000,00               -      
7 Lệ phí trước bạ     13.325,00      13.325,00      15.200,00      15.200,00      114,07  
8 Thu phí, lệ phí       5.006,54        4.771,02        1.500,00        1.500,00       29,96      31,44  
- Phí và lệ phí trung ương           85,83            
- Phí và lệ phí tỉnh, huyện      3.716,28       3.566,58          750,00          750,00      
- Phí và lệ phí xã, phường      1.204,44       1.204,44          750,00          750,00      62,27      62,27  
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp            
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp          756,00           756,00           700,00           700,00       92,59      92,59  
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước       4.274,00        1.495,90        3.600,00        1.260,00       29,48      84,23  
12 Thu tiền sử dụng đất   220.000,00    187.000,00    482.670,00    410.269,50     186,49    219,40  
13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước            
14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết        1.648,00        1.648,00        2.000,00        2.000,00     121,36    121,36  
   Thuế GTGT       1.648,00       1.648,00       2.000,00       2.000,00    121,36    121,36  
15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản            
16 Thu khác ngân sách       3.611,90        2.066,90        1.900,00           150,00         4,15        7,26  
17 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản khác       3.100,00        3.100,00        3.100,00        3.100,00     100,00    100,00  
18 Các khoản thu được để lại QL chi qua ngân sách tại địa phương       1.299,70           199,70        1.200,00        
II Thu viện trợ            
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
848403

Online 5

Hôm nay 293

Hôm qua 0