Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Quyết định về việc trưng tập cán bộ giúp Uỷ ban bầu cử huyện theo dõi, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

UỶ BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN YÊN KHÁNH

 

Số:  08/QĐ-UBBC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Yên Khánh, ngày 11 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trưng tập cán bộ  giúp Uỷ ban bầu cử huyện theo dõi, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu  Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu

Hội đồng nhân dân  các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

UỶ BAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 HUYỆN YÊN KHÁNH NHIỆM KỲ 2016 - 2021

 

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 105-NQ/UBTVQH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội về ngày bầu cử Quốc hội khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập Hội dồng bầu cử Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND huyện Yên Khánh về việc thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2011-2016;

Xét đề nghị của Thư ký Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Khánh nhiệm kỳ 2016-2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trưng tập 19 cán bộ thuộc khối các cơ  quan Đảng- Chính quyền - Đoàn thể huyện giúp Uỷ ban bầu cử huyện theo dõi việc chỉ đạo cuộc bầu cử bầu cử đại biểu  Quốc hội  khoá XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, trực tiếp phụ trách  công tác bầu cử ở  19 xã, thị trấn thuộc huyện Yên Khánh gồm các ông (bà) có   tên sau đây:

1. Ông Lã Xuân Hồng, Phó chánh  Thanh Tra huyện - Phụ trách xã Khánh Vân;

2. Bà Bùi Thị Mây, Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh – Xã hội huyện - Phụ trách xã Khánh Mậu;

3. Ông Lại Đức Quang, Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường - Phụ trách xã Khánh Công;

4. Ông Hoàng Mạnh Cường, Trưởng Phòng y tế - Phụ trách xã Khánh Hải;

5. Bà  Vũ Thị Hồng Cường, Phó chủ tịch Hội nông dân - Phụ trách xã Khánh Hoà;

6. Bà Phùng Thị Hằng, Phó chủ tich Hội liên hiệp phụ nữ huyện-  Phụ trách xã Khánh Cường;

7. Bà Hoàng Thị Kim Oanh, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động huyện; - Phụ trách xã Khánh Thiện;

8. Ông Phạm Đăng Khoa, Phó Trưởng Phòng Văn hoá  và Thông tin - Phụ trách xã Khánh Thành;

9.Ông  Đinh Hữu Viện, Phó  trưởng Đài Truyền Thanh  huyện- Phụ trách xã Khánh An;

10. Ông  Vũ Hồng Quân, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo- Phụ trách xã Khánh Hồng;

11.Ông  Phạm Văn Bắc,  Giám đốc Trung tâm dậy nghề- Phụ trách xã Khánh Thuỷ;

12. Ông  Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Huyện uỷ; - Phụ trách xã Khánh Hội;

13. Bà  Phạm Thị Bích,  Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo - Phụ trách xã Khánh Nhạc;

14. Ông Phạm Hồng Quân , Phó chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ - Phụ trách Thị trấn Yên Ninh;

15. Ông Bùi Việt Cường,  Phó chánh  Thanh Tra huyện - Phụ trách xã Khánh Lợi;

16. Ông  Phan Sỹ Lợi, Phó trưởng  Ban dân vận Huyện uỷ - Phụ trách xã Khánh Trung;

17. Ông An Viết Đương, Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. - Phụ trách xã Khánh Tiên;

18. Ông Đinh Quang Tuy,  Thường vụ Hội Nông dân huyện- Phụ trách xã Khánh Cư;

19. Ông,  Ngô Văn Công, chuyên viên UBKT, Huyện uỷ - Phụ trách xã Khánh Phú;

Điều 2. Cán bộ  được  Uỷ ban bầu cử huyện trưng tập có nhiệm vụ giúp              Uỷ ban bầu cử huyện theo dõi tình hình triển khai công tác bầu cử  đối với xã, thị trấn  được phân công; phản ánh kịp thời các vấn đề phát sinh có liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo tình hình và kết quả công tác về Uỷ ban bầu cử huyện (qua phòng Nội vụ) theo đúng quy định. Thời gian bàn giao công việc cơ quan làm nhiệm vụ công tác bầu cử kể từ ngày 22/3/2016 đến ngày 25/5/2016.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Thường trực Huyện uỷ;              

- Thường trực HĐND huyện;

- Uỷ ban MTTQVN huyện;

- Thành viên UBBC huyện;    

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện;

- Các phòng, ban, ngành và các đoàn thể ở huyện;

- UBND, UBBC các xã, thị trấn

- L­­­ưu:  UBBC, VP, NV.

 

TM. UỶ BAN BẦU CỬ

 CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN

Phạm Ngọc Quý