Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

Bộ Nội vụ xác định 8 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong thời gian tới

Thứ ba, 03/01/2023

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành với các giải pháp đồng bộ, đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ…

Đây là một nội dung trong nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong thời gian tới của Bộ Nội vụ được đề ra trong Báo cáo số 6516/BC-BNV kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Nội vụ.

Theo Báo cáo, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Nội vụ được thể hiện trên các mặt: công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Nhìn chung, trong năm 2022, công tác cải cách hành chính tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ, sự vào cuộc của lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ. Công tác tham mưu, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính được thực hiện kịp thời trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và các văn bản hướng dẫn, qua đó bảo đảm tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của Bộ. Phương thức làm việc của các cơ quan, đơn vị đã có nhiều đổi mới, kịp thời thích ứng với tình hình thực tiễn. Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trong bộ; chuyển đổi số của Bộ đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, như: việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của một số đơn vị còn mang tính hình thức, chưa nghiêm; một số đơn vị không có báo cáo cải cách hành chính; báo cáo của một số đơn vị chưa bám sát yêu cầu, hướng dẫn về chế độ báo cáo định kỳ, còn tình trạng báo cáo chậm, muộn so với quy định; sự phối hợp giữa các đơn vị trong công tác thu thập số liệu và báo cáo còn nhiều hạn chế, số liệu không cập nhật, chưa đầy đủ.

8 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm trong thời gian tới

Để công tác cải cách hành chính trong thời gian tới đạt kết quả, Bộ Nội vụ đã đề ra 8 nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm cần triển khai thực hiện. Cụ thể:

Thứ nhất, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành với các giải pháp đồng bộ, đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của Bộ, thực hiện các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cũng như các chỉ số khác liên quan đến công tác cải cách hành chính của Bộ. Tăng cường theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch hoạt động năm 2022 và xây dựng, tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Thứ hai, tổ chức rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Nội vụ (theo Quyết định số 1368/QĐ-BNV ngày 31/12/2021), xây dựng và tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Bộ trên cơ sở bám sát Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 (tại Quyết định số 1091/QĐ-BNV ngày 06/10/2021); Nghị quyết số 76/NQ-CP và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, tập trung xây dựng, triển khai các đề án, dự án về cải cách hành chính được giao tại Nghị quyết số 76/NQ-CP; các nhiệm vụ cải cách hành chính trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ giao tại Chỉ thị số 23/CT-TTg.

Thứ ba, triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính giai đoạn 2021 - 2030”. Xây dựng và triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2023; kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023. Triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn, tăng cường năng lực công chức thực hiện cải cách hành chính; kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Thứ tư, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các văn bản quy định chi tiết theo nhiệm vụ được giao, không để phát sinh nợ đọng mới. Xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả thể chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Thứ năm, tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; tăng cường thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

Thứ sáu, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 63/2022/NĐ-CP ngày 12/9/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; theo đó, tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian và gắn kết chặt chẽ với thực hiện chính sách tinh giản biên chế; tổ chức thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, đảm bảo đúng với điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí việc làm được phê duyệt.

Thứ bảy, tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ theo theo các kế hoạch đã ban hành.

Thứ tám, tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuôc Bộ; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

Theo banchidaocaicachhanhchinh Chính phủ

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
476215

Online 41

Hôm nay 596

Hôm qua 0