Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh
Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
159802

Online 4

Hôm nay 129

Hôm qua 0

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Thứ tư, 24/04/2019
       Biểu số 69/CK-NSNN 
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
       Đơn vị: Triệu đồng   
STT Nội dung  Dự toán năm  2017   Ước thực hiện năm 2017   Dự toán năm 2018   So sánh (%) 
           
A TỔNG NGUỒN THU HUYỆN  409.019,00     813.167,12    962.586,00       118,37  
I Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp    84.905,00     256.957,88    579.370,00       225,47  
- Thu NSĐP hưởng 100%    24.270,00       40.142,98    551.870,00    1.374,76  
- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia    60.635,00     216.814,90      27.500,00         12,68  
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên   324.114,00     516.452,24    383.216,00         74,20  
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách  323.777,00     323.777,00    323.777,00       100,00  
2 Thu bổ sung có mục tiêu         337,00     192.675,24      59.439,00         30,85  
III Thu từ quỹ dự trữ tài chính        
IV Thu kết dư        
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang       39.756,99                 -    
B TỔNG CHI NS HUYỆN  409.019,00     689.105,71    844.845,50       206,55  
I Tổng chi cân đối NS huyện  409.019,00     689.105,71    844.845,50       206,55  
1 Chi đầu tư phát triển     39.850,00     276.650,02    433.961,50    1.088,99  
2 Chi thường xuyên  361.235,00     412.455,68    400.696,00       110,92  
3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay                 -                     -                     -      
4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính                 -                     -                     -      
5 Dự phòng ngân sách      7.934,00                   -        10.188,00       128,41  
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương                -                     -                     -      
II Chi các chương trình mục tiêu                 -                      -                     -      
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia                -                       -      
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ                -                       -      
III Chi chuyển nguồn sang năm sau