Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

THUYẾT MINH Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện năm 2018

Thứ hai, 12/08/2019

THUYẾT MINH Quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách huyện năm 2018

 1. QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018

Tổng thu ngân sách năm 2018 thực hiện: 1.191.020.210.298 đồng, trong đó: ngân sách Trung ương: 5.241.754.580 đồng; ngân sách tỉnh: 53.554.005.527 đồng; ngân sách huyện, xã: 1.132.224.450.191 đồng, bao gồm:

- Thu ngân sách trên địa bàn:                            410.122.524.539 đồng.

- Thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách:      680.660.424.400 đồng.

- Thu để lại chi qua ngân sách tại địa phương:  12.021.233.400 đồng.

- Thu kết dư:                                                                  6.157.287 đồng.

- Thu chuyển nguồn:                                            88.209.870.672 đồng.

 1. Thu ngân sách trên địa bàn

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quyết toán: 410.122.524.539 đồng, đạt 209,78% kế hoạch tỉnh giao và 70,93% kế hoạch HĐND huyện giao. Chia ra các cấp ngân sách:

Ngân sách Trung ương:         3.488.229.580 đồng.

Ngân sách Tỉnh:                   53.554.005.527 đồng.

Ngân sách Huyện:              353.080.289.432 đồng.Trong đó:

- Ngân sách cấp huyện:      249.628.311.538 đồng.

- Ngân sách cấp xã:            103.451.977.894 đồng.

(Số liệu quyết toán thu ngân sách có biểu số: 01/QT đính kèm).

Cụ thể:

 1. Thu ngoài quốc doanh

- Thực hiện: 43.004.211.141 đồng, tăng 19.004.211.141 đồng đạt 179,18 % dự toán được giao. Trong đó, số thu đưa vào cân đối chi ngân sách huyện là: 42.934.397.867 đồng.

 1. Lệ phí trước bạ

- Thực hiện: 22.520.932.424 đồng, tăng 7.320.932.424 đồng, đạt 148,16% so với dự toán.

 1. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Thực hiện: 945.555.374 đồng, tăng 245.555.374 đồng, đạt 135,08% kế hoạch.

 1. Tiền thuê mặt đất, mặt nước

- Thực hiện: 3.791.974.389 đồng, tăng 191.974.389 đồng, đạt 105,33% dự toán.

 1. Thuế bảo vệ môi trường

- Thực hiện: 512.922.807 đồng, giảm 39.487.077.193 đồng, đạt 1,28% dự toán.

 1. Thu phí và lệ phí

- Thực hiện: 3.220.396.373 đồng, tăng 1.720.396.373 đồng, đạt 214,69% dự toán. Trong đó:

+ Phí, lệ phí huyện:          2.244.961.241 đồng.

+ Phí, lệ phí xã, thị trấn:      743.452.100 đồng.

+ Phí, lệ phí tỉnh:                    19.996.395 đồng.

+ Phí, lệ phí trung ương:               211.986.637 đồng.

 1. Thu quỹ đất công ích hoa lợi công sản và quỹ đất công

- Thực hiện: 3.618.364.373 đồng, tăng 518.364.373 đồng. Trong đó:

+ Quỹ đất công ích và hoa lợi công sản từ quỹ đất công cân đối cho chi thường xuyên: 3.442.820.373 đồng, tăng 342.820.373 đồng, đạt 111,06% dự toán.

+ Thu bồi thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất: 175.544.000 đồng.

 1. Thu khác ngân sách

- Thực hiện: 7.703.582.089 đồng, tăng 5.803.582.089 đồng, đạt 405,45% dự toán.Trong đó: thu ngân sách cấp huyện: 1.349.578.382 đồng, đạt 899,72% dự toán, thu ngân sách cấp xã: 1.324.057.401 đồng. Số đưa vào cân đối chi thường xuyên ngân sách huyện: 2.673.635.783 đồng.

 1. Thu thuế tài nguyên thực hiện: 327.219.535 đồng.
 2. Thuế thu nhập cá nhân.

- Thực hiện: 3.931.091.943 đồng, tăng 431.091.943 đồng, đạt 112,32% so với dự toán.

 1. Thu tiền sử dụng đất

 - Thực hiện: 318.799.795.000 đồng, giảm 163.870.205.000 đồng, đạt 318,80% so với dự  toán HĐND tỉnh giao, đạt 66,05% so với dự toán huyện giao.

 1. Thu xổ số kiến thiết

- Thực hiện: 1.746.479.091 đồng, giảm 253.520.909 đồng, đạt 87,32% so với dự toán HĐND huyện giao.

 1. Các khoản thu để lại quản lý và chi tại địa phương

          - Thực hiện: 12.021.233.400 đồng, gồm:

                    + Thu đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng:    10.201.708.400 đồng.

+ Thu đóng góp tự nguyện:                                  66.000.000 đồng.

+ Thu phạt an toàn giao thông:                        1.753.525.000 đồng, đạt 146,13% dự toán.

III. Thu chuyển nguồn ngân sách

- Thực hiện: 88.209.870.672 đồng, trong đó:

+ Chuyển nguồn ngân sách cấp huyện:   71.078.123.161 đồng.

+ Chuyển nguồn ngân sách cấp xã:         17.131.747.511 đồng.

( Chi tiết theo biểu số: 05/QT đính kèm)

 1. Thu kết dư ngân sách năm trước

- Thực hiện: 6.157.287 đồng. Đây là nguồn thu của ngân sách cấp huyện.

 1. Thu chuyển giao giữa các cấp ngân sách

- Thực hiện: 680.660.424.400 đồng. Trong đó:

                   + Thu bổ sung cân đối:                          391.509.000.000 đồng.

+ Thu bổ sung có mục tiêu:                   289.151.424.400 đồng.

 1. QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2018

Tổng chi ngân sách huyện thực hiện: 1.132.224.450.191 đồng, đạt 117,89% so với dự toán, trong đó:

- Chi ngân sách cấp huyện:  819.459.080.986 đồng, đạt 126,12% dự toán.

- Chi ngân sách cấp xã:         312.765.369.205 đồng, đạt 110,78% dự toán.

 Chi tiết như sau:

 1. Chi đầu tư phát triển

-  Thực hiện: 414.063.769.118 đồng, đạt 79,45% dự toán. Trong đó:

 1. Chi đầu tư XDCB thuộc ngân sách cấp huyện

Thực hiện: 251.710.086.850 đồng, đạt 78,25% kế hoạch.

 1. Chi XDCB cấp xã

- Thực hiện: 162.353.682.268 đồng, đạt 81,38% dự toán.

 1. Chi thường xuyên

- Thực hiện: 445.143.833.031 đồng, đạt 103,76 % dự toán, Trong đó:

 1. Chi sự nghiệp kinh tế

- Thực hiện: 35.726.107.783 đồng, đạt 117,72% kế hoạch. Trong đó:

+ Cấp huyện: 23.318.887.138 đồng, đạt 89,57% dự toán.

+ Cấp xã:       12.407.220.645 đồng, đạt 287,53% dự toán.

 1. Chi sự nghiệp môi trường

- Thực hiện: 6.034.324.661 đồng, đạt 114,22 % dự toán.Trong đó:

         + Cấp huyện: 3.639.986.821 đồng, đạt 105,47 % dự toán.

         + Cấp xã:       2.394.337.840 đồng, đạt 130,72% dự toán.

 1. Chi sự nghiệp Giáo dục Đào tạo và dạy nghề

- Thực hiện: 228.934.919.220 đồng đạt 98,11% dự toán. Trong đó:

+ Cấp huyện là: 227.614.451.870 đồng, đạt 98,07% dự toán.

                   + Cấp xã:               1.320.467.350 đồng, đạt 105,21% dự toán.

 1. Chi sự nghiệp Văn hoá thông tin

- Thực hiện: 5.485.711.994 đồng đạt 181,53% so với dự toán. Trong đó,

+ Cấp huyện là: 1.799.432.104 đồng đạt 162,85% dự toán.

+ Cấp xã: 3.686.279.890 đồng, đạt 192,29% dự toán.

 1. Chi sự nghiệp thể dục thể thao

- Thực hiện: 1.481.120.000 đồng, đạt 156,82% dự toán. Trong đó:

+ Cấp huyện là: 1.321.127.000 đồng, đạt 170,30% dự toán.

+ Cấp xã: 159.993.000 đồng, đạt 94,84% dự toán.

 1. Chi sự nghiệp phát thanh

- Thực hiện: 1.338.051.930 đồng đạt 128,11% dự toán. Trong đó:

+ Cấp huyện: 550.338.400 đồng, đạt 108,78% dự toán.                                      + Cấp xã:       787.713.530 đồng, đạt 146,28% dự toán.

 1. Chi sự nghiệp y tế

- Thực hiện: 4.583.998.800 đồng, đạt 105,46% dự toán. Trong đó:

+ Cấp huyện: 4.054.216.100 đồng, đạt 102,60% dự toán

+ Cấp xã: 529.782.700 đồng, đạt 134,12% dự toán.

 1. Chi đảm bảo xã hội

- Thực hiện: 50.745.734.074 đồng, đạt 101,87% dự toán. Trong đó:

          + Cấp huyện: 41.368.358.000 đồng, đạt 99,81% dự toán.                                   + Cấp xã:         9.377.376.074 đồng, đạt 112,11% dự toán.

 1. Chi Quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể

- Thực hiện: 94.664.116.431 đồng đạt 108,79% dự toán. Trong đó:

+ Cấp huyện: 32.116.574.828 đồng, đạt 110,40% dự toán.

+ Cấp xã:        62.547.541.603 đồng, đạt 107,98% dự toán.

 1. Chi An ninh

- Thực hiện: 7.956.319.554 đồng, đạt 106,27% dự toán. Trong đó:

+ Cấp huyện:  1.354.150.000 đồng, đạt 125,65% dự toán.

+ Cấp xã:         6.602.169.554 đồng, đạt 103,01% dự toán.

 1. Chi Quốc phòng

- Thực hiện: 7.668.428.584 đồng, đạt 133,35 % dự toán. Trong đó :

     + Cấp huyện: 2.360.368.200 đồng, đạt 203,48% dự toán. 

     + Cấp xã:        5.308.060.384 đồng, đạt 115,63% dự toán.

 1. Chi khác ngân sách

- Thực hiện: 525.000.000 đồng, đạt 87,17% dự toán.

III. Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2018 sang năm 2019

Tổng số chi chuyển nguồn ngân sách:        80.770.204.242 đồng, trong đó:

- Chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện: 45.747.168.275 đồng.

- Chi chuyển nguồn ngân sách cấp xã:       35.023.035.967 đồng.

(Chi tiết theo biểu: 06/QT đính kèm).

 1. Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách tại địa phương

- Thực hiện: 10.267.708.400 đồng. Chia ra:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 10.201.708.400 đồng.

+ Chi đảm bảo xã hội: 66.000.000 đồng.

 1. Chi bổ sung cho ngân sách xã, thị trấn

- Thực hiện: 181.913.935.400 đồng. Gồm:

+ Bổ sung cân đối:         67.732.000.000 đồng, đạt 100% kế hoạch.

+ Bổ sung có mục tiêu: 114.181.935.400 đồng.

(Chi tiết có biểu số: 03/QT đính kèm).

(Số liệu quyết toán chi ngân sách có biểu số: 02/QT đính kèm).

 1. Chi nộp ngân sách cấp trên

- Thực hiện: 65.000.000 đồng. Đây là kinh phí hỗ trợ giá sản phẩm dịch vụ công ích tỉnh cấp về còn thừa năm 2016, 2017, UBND huyện chuyển nguồn sang năm 2018 để hoàn trả ngân sách tỉnh quy định.

 1. PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018:

I/ Quyết toán thu ngân sách:

Tổng quyết toán thu ngân sách huyện:  1.132.224.450.191 đồng, trong đó:

+ Thu ngân sách cấp huyện:                      819.459.080.986 đồng.

+ Thu ngân sách cấp xã:                            312.765.369.205 đồng.

II/ Quyết toán chi ngân sách:

 Tổng quyết toán chi ngân sách huyện:   1.132.224.450.191 đồng, trong đó:

+ Chi ngân sách huyện:                              819.459.080.986 đồng.

+ Chi ngân sách xã:                                    312.765.369.205

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
202417

Online 7

Hôm nay 142

Hôm qua 0