Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

STT

Nội dung công việc

Thời gian giải quyết

(Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

Cơ chế

thực hiện

Thời gian giải quyết theo      quy định

Thời gian giải quyết thực tế theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông

1 cửa

1 cửa liên thông

Trong ngày

Ghi giấy hẹn

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

IX. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – ĐÀU TƯ

1

Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

1

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

x

 

2

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

x

 

Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký: 05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

3

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

 

4

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Không quy định

 

Không quy định

x

 

5

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

03 ngày làm việc

 

03 ngày làm việc

 

2

Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

1

Đăng ký hợp tác xã

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

 

2

 

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

3

Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã

05 ngày làm việc

 

x

 

 

4

 

Đăng ký khi hợp tác xã chia

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

5

 

Đăng ký khi hợp tác xã tách

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

6

 

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

7

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

8

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất)

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

9

 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất)

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

11

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

12

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

13

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

14

 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

15

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

16

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

17

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

18

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã)

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

19

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

3

Đấu thầu và lựa chọn đấu thầu

a)

Lựa chọn nhà đầu tư

1

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

- Thẩm định: 30 ngày làm việc

 

27 ngày làm việc

x

 

- Phê duyệt: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

2

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

- Thẩm định: 30 ngày làm việc

 

27 ngày làm việc

x

 

- Phê duyệt: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

3

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư

- Thẩm định: 30 ngày làm việc

 

27 ngày làm việc

x

 

- Phê duyệt: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

4

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư

- Thẩm định: 30 ngày làm việc

 

27 ngày làm việc

x

 

- Phê duyệt: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

5

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong lựa chọn nhà đầu tư

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

6

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

- Thẩm định: 30 ngày làm việc

 

27 ngày làm việc

x

 

- Phê duyệt: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

b)

Đấu thầu, lựa chọn nhà thầu

7

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

 

8

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

9

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

10

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

11

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

12

Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

13

Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

14

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

18 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

15

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

16

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

17

Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu qua mạng

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

18

Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm hàng hóa đối với đấu thầu rộng rài và chào hàng cạnh tranh qua mạng

- Thẩm định: 20 ngày làm việc

 

20 ngày làm việc

x

 

 

- Phê duyệt: 10 ngày làm việc

 

10 ngày làm việc

x

 

 

4

Lĩnh vực quản lý công sản

 

 

 

x

 

 

1

Trình tự, thủ tục điều chuyển tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

 

2

Trình tự, thủ tục bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

 

3

Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

 

4

Thủ tục mua bán hóa đơn tài sản nhà nước và hóa đơn tìa sản tịch thu sung quỹ nhà nước

05 ngày làm việc

 

05 ngày làm việc

x

 

 

5

 

Trình tự xử lý tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc

30 ngày làm việc

 

30 ngày làm việc

x

 

 

6

Thủ tục giao tài sản nhà nước cho đơn vị sử nghiệp công lập tự chủ tài chính thuộc thẩm quyền của UBND huyện

15 ngày làm việc

 

15 ngày làm việc

x

 

 

                     

 

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
784998

Online 6

Hôm nay 395

Hôm qua 0