Uỷ ban nhân dân Huyện Yên Khánh
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Yên Khánh

LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH

1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân huyện trong các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì in phiếu hẹn trả kết quả, thu lệ phí. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân (trao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông huyện.

Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (theo mẫu).

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ kinh doanh.

- Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh (đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập).

- Đối với ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.

- Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.

2. Thủ tục đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh của Hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân huyện trong các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì in phiếu hẹn trả kết quả, thu lệ phí. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân (trao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông huyện.

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (theo mẫu).

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

3. Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung kinh doanh của Hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân huyện trong các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì in phiếu hẹn trả kết quả, thu lệ phí. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 4: Trả kết quả cho cá nhân (trao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông huyện.

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh (theo mẫu).

- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

4. Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân huyện trong các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận, lưu vào hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh để theo dõi; thực hiện việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh.

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh (theo mẫu).

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Thủ tục chấm dứt hoạt động kinh doanh của Hộ kinh doanh

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông của Ủy ban nhân dân huyện trong các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ, viết giấy biên nhận, thụ lý giải quyết

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (theo mẫu).

- Nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Thời hạn giải quyết:

- 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

6. Thủ tục đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông huyện các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 4: Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Bước 5: Trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông huyện.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã (theo mẫu).

- Bản sao chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu của người đăng ký.

- Văn bản ủy quyền hoặc đồng ý ủy quyền đăng ký kinh doanh (nếu có).

- Điều lệ hợp tác xã (theo mẫu).

- Số lượng xã viên, danh sách Ban Quản trị, Ban kiểm soát hợp tác xã hoặc danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã.

- Bản sao hợp lệ văn bản vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định.

Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

7. Thủ tục đăng ký đổi tên hợp tác xã

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Hợp tác xã chuẩn bị hồ sơ đăng ký đổi tên.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông huyện các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 4: Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trường hợp tên của Hợp tác xã trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của hợp tác xã đã đăng ký thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho hợp tác xã biết, đồng thời hướng dẫn hợp tác xã chọn tên khác. Sau khi hợp tác xã thực hiện đúng các yêu cầu trên, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký thay đổi tên cho hợp tác xã.

Thành phần hồ sơ:

- Thông báo đổi tên hợp tác xã (Nội dung thông báo gồm có: tên hiện tại của hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã, tên dự kiến thay đổi, họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký và nơi cư trú của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã).

- Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc đổi tên hợp tác xã.

- Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

Thời hạn giải quyết:

- 07 ngày làm việc kết từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Liên kết Website
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập
848403

Online 5

Hôm nay 293

Hôm qua 0